ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
เจียอี้

ทัวร์เจียอี้

พบ 29 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์เจียอี้ขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S09) TAIWAN TIGER HIGH SEASON 4 วัน 3 คืน (280320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
ทัวร์ไต้หวัน : HIGHLIGHT TAIWAN 5 วัน 3 คืน (301219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,777
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (291219)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999

รหัสทัวร์ : THB11-SL-TW-22NOV19-26JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา14,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ร้านใบชา - ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต - ไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว
ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง
อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค-ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
ชอปปิ้งซีเหมินติง
ธันวาคม
13 - 17 ธ.ค. 62 14 - 18 ธ.ค. 62 15 - 19 ธ.ค. 62 20 - 24 ธ.ค. 62 21 - 25 ธ.ค. 62 22 - 26 ธ.ค. 62 27 - 31 ธ.ค. 62 ,
มกราคม
10 - 14 ม.ค. 63 24 - 28 ม.ค. 63 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 63, ,
กุมภาพันธ์
07 - 11 ก.พ. 63 08 - 12 ก.พ. 63 14 - 18 ก.พ. 63 21 - 25 ก.พ. 63 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
06 - 10 มี.ค. 63 13 - 17 มี.ค. 63 20 - 24 มี.ค. 63 27 - 31 มี.ค. 63 ,
เมษายน
03 - 07 เม.ย. 63 04 - 08 เม.ย. 63 05 - 09 เม.ย. 63 12 - 16 เม.ย. 63 13 - 17 เม.ย. 63 14 - 18 เม.ย. 63 17 - 21 เม.ย. 63 24 - 28 เม.ย. 63 ,
พฤษภาคม
01 - 05 พ.ค. 63 15 - 19 พ.ค. 63 22 - 26 พ.ค. 63 29 พ.ค. - 02 มิ.ย. 63, ,
มิถุนายน
12 - 16 มิ.ย. 63 19 - 23 มิ.ย. 63 26 - 30 มิ.ย. 63 ,
รหัสทัวร์ : THJ6-VZ-TW-22NOV-28DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไทจง-ล่องทะเลสาบ-วัดพระถั๋งซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่-เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต
เจียอี้-ร้านชา-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟ-ฟ่งเจี้ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป
ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอมาเนียม
เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง
ซีเหมิงติง-วัดหลงซาน-หมู่บ้านสายรุ้ง
ธันวาคม
12 - 15 ธ.ค. 62 13 - 16 ธ.ค. 62 14 - 17 ธ.ค. 62 19 - 22 ธ.ค. 62 20 - 23 ธ.ค. 62 21 - 24 ธ.ค. 62 26 - 29 ธ.ค. 62 27 - 30 ธ.ค. 62 28 - 31 ธ.ค. 62 ,
รหัสทัวร์ : THV4-SL-TW-10JUL-27DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
SL
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง -วัดเหวินอู่- เจียอี้ -อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา -ไทจง– ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต- ไทเป–ร้านพายสับปะรด - MITSUI OUTLET– ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ศูนย์เจอร์เมเนียม -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ตึกไทเป 101 - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดซีเหมินติง
รหัสทัวร์ : THF5-CI-TW-14NOV19-26MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
CI
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เถาหยวน – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้-ชิมชาอู่หลง
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน- นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
เมืองไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านพายสับปะรด
Cosmetics Shop – ซีเหมินติง - DUTYFREE
ศูนย์ GERMANIUM–อุทยานเหย่หลิว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค
MITSUI OUTLET PARK
มกราคม
09 - 12 ม.ค. 63 16 - 19 ม.ค. 63 23 - 26 ม.ค. 63 30 ม.ค. - 02 ก.พ. 63, ,
กุมภาพันธ์
06 - 09 ก.พ. 63 13 - 16 ก.พ. 63 20 - 23 ก.พ. 63 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
05 - 08 มี.ค. 63 12 - 15 มี.ค. 63 19 - 22 มี.ค. 63 26 - 29 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THB11-VZ-TW-9OCT-26DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
VZ
 
ราคา15,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไถจง-มิยาฮาร่าไอศกรีม-เจียอี้-ตลาดกลางคืนเจียอี้ 
อาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน-ชิมชาอู่หลง
ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต-วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซำจั๋ง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไทเป-เจียงไคเช็ค
ชมผลิตภัณฑ์-ปะการังแดง-ตึกไทเป101-ซีเหมินติง
ร้านขนมพายสับปะรด-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-เส้นทางรถไฟสายผิงซี
ศูนย์เครื่องสำอาง-ตลาดปลาไทเป-หมู่บ้านสายรุ้ง 
ธันวาคม
25 - 29 ธ.ค. 62 26 - 30 ธ.ค. 62 ,
รหัสทัวร์ : THZ1-XW-TW-11SEP-18MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
XW
 
ราคา15,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้
ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เมืองไทจง – ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด
ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านคอสเมติก
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-เมืองผิงซี
หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดซงซานฉือโย่ว
ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง
มกราคม
15 - 20 ม.ค. 63 29 ม.ค. - 03 ก.พ. 63, ,
กุมภาพันธ์
05 - 10 ก.พ. 63 12 - 17 ก.พ. 63 26 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
11 - 16 มี.ค. 63 18 - 23 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THB11-SL-TW-25NOV19-24JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
SL
 
ราคา16,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
หมู่บ้านสายรุ้ง - MIHAYARA ICE CREAM
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง
วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ร้านใบชา
ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด
อุทยานเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ตลาดปลาไทเป
ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง
พิพิธภัณฑ์กู้กง - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
ศูนย์เครื่องสำองค์ - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค
วัดหลงซาน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ธันวาคม
09 - 14 ธ.ค. 62 10 - 15 ธ.ค. 62 11 - 16 ธ.ค. 62 16 - 21 ธ.ค. 62 17 - 22 ธ.ค. 62 18 - 23 ธ.ค. 62 23 - 28 ธ.ค. 62 24 - 29 ธ.ค. 62 25 - 30 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. - 05 ม.ค. 63, ,
มกราคม
08 - 13 ม.ค. 63 15 - 20 ม.ค. 63 22 - 27 ม.ค. 63 29 ม.ค. - 03 ก.พ. 63, ,
มีนาคม
04 - 09 มี.ค. 63 11 - 16 มี.ค. 63 18 - 23 มี.ค. 63 25 - 30 มี.ค. 63 ,
เมษายน
01 - 06 เม.ย. 63 08 - 13 เม.ย. 63 09 - 14 เม.ย. 63 10 - 15 เม.ย. 63 22 - 27 เม.ย. 63 29 เม.ย. - 04 พ.ค. 63, ,
พฤษภาคม
05 - 10 พ.ค. 63 20 - 25 พ.ค. 63 27 พ.ค. - 01 มิ.ย. 63, ,
มิถุนายน
02 - 07 มิ.ย. 63 10 - 15 มิ.ย. 63 17 - 22 มิ.ย. 63 24 - 29 มิ.ย. 63 ,
รหัสทัวร์ : THZ1-BR-TW-27FEB-25JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
BR
 
ราคา17,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า 
เมืองเจียอี้ - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง
ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
น้ำพุร้อนเป่ยโถว – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
ซีเหมินติง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว 
ร้านคอสเมติก – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 10
กุมภาพันธ์
27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
05 - 09 มี.ค. 63 ,
เมษายน
03 - 07 เม.ย. 63 16 - 20 เม.ย. 63 23 - 27 เม.ย. 63 ,
พฤษภาคม
07 - 11 พ.ค. 63 13 - 17 พ.ค. 63 21 - 25 พ.ค. 63 28 พ.ค. - 01 มิ.ย. 63, ,
มิถุนายน
25 - 29 มิ.ย. 63 ,
รหัสทัวร์ : THB11-TG-TW-19DEC19-10APR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
TG
 
ราคา19,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เถาหยวน-ไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-เจียอี้-อาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน-ชิมชาอู่หลง
MIYAHARA ICE CREAM-ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต-หนานโถว
วัดเหวินหวู่-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-ไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง 
อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง
ตึกไทเป 101-ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium 
ธันวาคม
19 - 22 ธ.ค. 62 23 - 26 ธ.ค. 62 25 - 28 ธ.ค. 62 ,
มกราคม
09 - 12 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
06 - 09 ก.พ. 63 13 - 16 ก.พ. 63 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
12 - 15 มี.ค. 63 26 - 29 มี.ค. 63 ,
เมษายน
01 - 04 เม.ย. 63 10 - 13 เม.ย. 63 ,
รหัสทัวร์ : THZ1-TG-TW-9JAN-18JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
TG
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เจียอี้
ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง 
ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP 
ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต 
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว 
MITSUI OUTLET PARK
มกราคม
09 - 12 ม.ค. 63 16 - 19 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
06 - 09 ก.พ. 63 13 - 16 ก.พ. 63 20 - 23 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
05 - 08 มี.ค. 63 12 - 15 มี.ค. 63 19 - 22 มี.ค. 63 26 - 29 มี.ค. 63 ,
เมษายน
03 - 06 เม.ย. 63 10 - 13 เม.ย. 63 12 - 15 เม.ย. 63 23 - 26 เม.ย. 63 30 เม.ย. - 03 พ.ค. 63, ,
พฤษภาคม
03 - 06 พ.ค. 63 14 - 17 พ.ค. 63 31 พ.ค. - 03 มิ.ย. 63, ,
มิถุนายน
18 - 21 มิ.ย. 63 ,
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S09) TAIWAN TIGER HIGH SEASON 4 วัน 3 คืน (280320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
ทัวร์ไต้หวัน : HIGHLIGHT TAIWAN 5 วัน 3 คืน (301219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,777
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (291219)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com