ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
ไทเป

ทัวร์ไทเป

พบ 57 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์ไทเปขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : OH MY GOD !! TAIWAN TAROKO ถูกเวอร์ๆ 5D3N (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,555
THS21-VZ-TW-17JUN-12OCT19
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,990
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ไต้หวัน : Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน (161119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (131019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,222

รหัสทัวร์ : THB15-XW-TW-13AUG-24OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
XW
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่
ร้านพายสับปะรด – ไถจง
ตลาดไนท์มาร์เก็ต – ไทเป
เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
COSMETIC – GERMANIUM SHOP
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
กันยายน
19 - 22 ก.ย. 62 22 - 25 ก.ย. 62 24 - 27 ก.ย. 62 29 ก.ย. - 02 ต.ค. 62, ,
ตุลาคม
01 - 04 ต.ค. 62 03 - 06 ต.ค. 62 06 - 09 ต.ค. 62 08 - 11 ต.ค. 62 10 - 13 ต.ค. 62 13 - 16 ต.ค. 62 17 - 20 ต.ค. 62 20 - 23 ต.ค. 62 22 - 25 ต.ค. 62 24 - 27 ต.ค. 62 ,
รหัสทัวร์ : THZ1-XW-TW-5AUG-27SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
XW
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไทเป – วัดหลงซาน 
– ตลาดปลาไทเป – ร้านคอสเมติก 
– ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชั้น 89) 
– ซีเหมินติง– ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น 
– GERMANIUM SHOP – ร้านพายสับปะรด 
– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
รหัสทัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน : STW1 ไต้หวัน ไทจง ไทเป สวรรค์นักชิม ช้อปปิ้งจุใจ 4 วัน 3 คืน (121019)
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา10,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไทจง – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น – ศูนย์เครื่องสำอาง – ตึกไทเป 101 – ซื่อหลิน ไนท์ มารเ์ก็ต – Duty Free – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน -จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดกวนอู – ร้านชา – ฝงเจี่ยไนท์ มาร์เก็ต– หมู่บ้านสายรุ้ง
รหัสทัวร์ : THV4-SL-TW-5OCT-28DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
SL
 
ราคา10,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง –วัดเหวินอู่–ร้านใบชา – ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป –ร้านพายสัปปะรด –อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน – ตึกไทเป 101 –เจอร์เมเนียม –วัดหลงซานซื่อ – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
รหัสทัวร์ : THB15-XW-TW-31JUL-20OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา11,111
รายละเอียดเพิ่มเติม
หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง 
– วัดเหวินหวู่– ชิมชาอู่หลง – ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต 
-เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP 
– ร้าน COSMETIC – ซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต-ขอพรความรัก 
ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
– DUTY FEE- ชมตึก ไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) 
– ร้านพายสับปะรด –ขอพรความรัก ณ วัดหลงซานซื่อ - ซีเหมินติง

รหัสทัวร์ : THB15-XW-TW-8AUG-20OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา11,111
รายละเอียดเพิ่มเติม
หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบ สุริยันจันทรา 
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่
ชิมชาอู่หลง – ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต
เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
GERMANIUM SHOP – ร้าน COSMETIC 
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – วัดหลงซานซื่อ 
ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง 
DUTY FEE – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) 
ร้านพายสับปะรด – ซีเหมินติง
รหัสทัวร์ : THZ1-XW-TW-1SEP19-24MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา11,878
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา 
– วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ 
– ร้านกาแฟ – เมืองไทจง 
– หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
– ไทเป – วัดเสียไห่เฉิงหวง – ร้านพายสับปะรด 
– ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซาน 
– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว 
– หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) 
– ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง
รหัสทัวร์ : THB15-XW-TW-31JUL-20OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา11,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่
-ชิมชาอู่หลง-เจียอี้- อุทยานอาลีซัน-นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน
-ไถจง-ร้านพายสับปะรด-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป-ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
-ร้าน COSMETIC-GERMANIUM SHOPอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
-วัดหลงซานซื่อ-ซีเหมินติง
รหัสทัวร์ : THV4-SL-TW-4JUL-16NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
SL
 
ราคา11,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
อุทยานเหย๋หลิ่ว –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ - ร้านพายสัปปะรด -ซื่อหลินไนท์มาร์เกต-ไทเป -เจอร์เมเนียม -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ตึกไทเป 101 – ศูนย์เครื่องสำอาง -วัดหลงซันซื่อ- ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
รหัสทัวร์ : THZ1-CI-TW-12-26SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
CI
 
ราคา11,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไทเป – ซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม /2 ท่าน)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ร้านสร้อยสุขภาพ
ตลาดปลาไทเป – ตั้นสุ่ย – ถนน LOVE LANE
สะพานคู่รัก – ตั้นสุ่ยไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน
วัดเป่าอัน – ร้านพายสับปะรด – ร้านคอสเมติก
Mitsui Outlet Park
กันยายน
19 - 22 ก.ย. 62 26 - 29 ก.ย. 62 ,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : OH MY GOD !! TAIWAN TAROKO ถูกเวอร์ๆ 5D3N (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,555
THS21-VZ-TW-17JUN-12OCT19
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,990
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ไต้หวัน : Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน (161119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (131019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,222
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com