ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
ย่างกุ้ง

ทัวร์ย่างกุ้ง

พบ 64 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์ย่างกุ้งขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์พม่า : HASHTAG MYANMAR 1 DAY (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 3,999

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0


รหัสทัวร์ : THF4-FD-MM-24-25SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 1 วัน
FD
 
ราคา1,991
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
พระหินอ่อน -พระงาทัตยี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ – ร้านหยกพม่า
กันยายน
24 - 24 ก.ย. 62 25 - 25 ก.ย. 62 ,
รหัสทัวร์ : THF4-FD-MM-10SEP-28NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 1 วัน
FD
 
ราคา2,987
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
พระหินอ่อน -พระงาทัตยี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – เทพกระซิบ – ร้านหยกพม่า
ตุลาคม
01 - 01 ต.ค. 62 02 - 02 ต.ค. 62 03 - 03 ต.ค. 62 07 - 07 ต.ค. 62 08 - 08 ต.ค. 62 09 - 09 ต.ค. 62 10 - 10 ต.ค. 62 15 - 15 ต.ค. 62 16 - 16 ต.ค. 62 17 - 17 ต.ค. 62 21 - 21 ต.ค. 62 22 - 22 ต.ค. 62 24 - 24 ต.ค. 62 28 - 28 ต.ค. 62 29 - 29 ต.ค. 62 30 - 30 ต.ค. 62 ,
พฤศจิกายน
04 - 04 พ.ย. 62 05 - 05 พ.ย. 62 06 - 06 พ.ย. 62 07 - 07 พ.ย. 62 12 - 12 พ.ย. 62 13 - 13 พ.ย. 62 14 - 14 พ.ย. 62 19 - 19 พ.ย. 62 20 - 20 พ.ย. 62 21 - 21 พ.ย. 62 26 - 26 พ.ย. 62 27 - 27 พ.ย. 62 28 - 28 พ.ย. 62 ,
รหัสทัวร์ : THB15-DD-MM-21SEP-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 1 วัน
DD
 
ราคา2,988
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
เจดีย์โบตะทาวน์-พระงาทัตยี
ตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน
กันยายน
25 - 25 ก.ย. 62 26 - 26 ก.ย. 62 28 - 28 ก.ย. 62 ,
ตุลาคม
05 - 05 ต.ค. 62 06 - 06 ต.ค. 62 09 - 09 ต.ค. 62 10 - 10 ต.ค. 62 13 - 13 ต.ค. 62 16 - 16 ต.ค. 62 23 - 23 ต.ค. 62 26 - 26 ต.ค. 62 ,
พฤศจิกายน
02 - 02 พ.ย. 62 03 - 03 พ.ย. 62 04 - 04 พ.ย. 62 07 - 07 พ.ย. 62 09 - 09 พ.ย. 62 10 - 10 พ.ย. 62 13 - 13 พ.ย. 62 14 - 14 พ.ย. 62 16 - 16 พ.ย. 62 17 - 17 พ.ย. 62 19 - 19 พ.ย. 62 20 - 20 พ.ย. 62 21 - 21 พ.ย. 62 23 - 23 พ.ย. 62 24 - 24 พ.ย. 62 26 - 26 พ.ย. 62 27 - 27 พ.ย. 62 28 - 28 พ.ย. 62 30 - 30 พ.ย. 62 ,
ธันวาคม
01 - 01 ธ.ค. 62 03 - 03 ธ.ค. 62 04 - 04 ธ.ค. 62 05 - 05 ธ.ค. 62 08 - 08 ธ.ค. 62 10 - 10 ธ.ค. 62 11 - 11 ธ.ค. 62 12 - 12 ธ.ค. 62 14 - 14 ธ.ค. 62 15 - 15 ธ.ค. 62 17 - 17 ธ.ค. 62 18 - 18 ธ.ค. 62 19 - 19 ธ.ค. 62 21 - 21 ธ.ค. 62 22 - 22 ธ.ค. 62 24 - 24 ธ.ค. 62 25 - 25 ธ.ค. 62 26 - 26 ธ.ค. 62 28 - 28 ธ.ค. 62 29 - 29 ธ.ค. 62 30 - 30 ธ.ค. 62 ,
รหัสทัวร์ : THF4-FD-MM-27AUG-28NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 1 วัน
FD
 
ราคา2,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)
พระหินอ่อน - พระงาทัตยี
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) 
เทพกระซิบ - ร้านหยกพม่า
รหัสทัวร์ : THB11-DD-MM-3-31OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 1 วัน
DD
 
ราคา2,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง–พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พระนอนตาหวาน–วัดหงาทัตยี
เทพทันใจ–เทพกระซิบ–ตลาดสก๊อต
ตุลาคม
03 - 03 ต.ค. 62 10 - 10 ต.ค. 62 17 - 17 ต.ค. 62 24 - 24 ต.ค. 62 31 - 31 ต.ค. 62 ,
รหัสทัวร์ : THF4-FD-MM-22MAY-26SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 1 วัน
FD
 
ราคา2,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)
พระหินอ่อน -พระงาทัตยี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – เทพกระซิบ
ตลาดสก็อต – พระหินอ่อน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 2,999 บาท
รหัสทัวร์ : THP3-FD-MM-3JUL-26SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 1 วัน
FD
 
ราคา3,499
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง
-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ
-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อตพระพุทธรูปเจ๊าทัตจี
-พระพุทธรูปหงาทัตจี-พระหินอ่อน
รหัสทัวร์ : THP3-FD-MM-4-25SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 1 วัน
FD
 
ราคา3,499
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์
เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต
พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี-พระพุทธรูปหงาทัตจี
วัดบารมี-พระหินอ่อน
กันยายน
25 - 25 ก.ย. 62 26 - 26 ก.ย. 62 ,
รหัสทัวร์ : THP3-FD-MM-22MAY-26SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 1 วัน
FD
 
ราคา3,499
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์
เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต
พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี-พระพุทธรูปหงาทัตจี
พระหินอ่อน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 3,499 บาท
รหัสทัวร์ : THJ6-DD-MM-4OCT19-28MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 1 วัน
DD
 
ราคา3,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง
-พระนอนตาหวาน-เจดีย์โบตา ทาวน์
-เทพทันใจ-เทพกระซิบ -ตลาดสก๊อต
-เข้าชมช้างเผือก-พระหินอ่อน
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์พม่า : HASHTAG MYANMAR 1 DAY (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 3,999

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com