ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : SIGNATURE TAIWAN 5D3N มหัศจรรย์อาลีซาน (241019)
ทัวร์ไต้หวัน : SIGNATURE TAIWAN 5D3N มหัศจรรย์อาลีซาน (241019)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 12,999
รหัสทัวร์ THV4-SL-TW-19SEP-24OCT19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน SL
เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง -วัดเหวินอู่- เจียอี้ -เมืองไทเป–ร้านพายสัปปะรด– อุทยานเหย๋หลิ่ว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- เจอร์เมเนียม-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน –โรงแรมที่พัก
X X X
  Day2 เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง -วัดเหวินอู่- เจียอี้
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 เจียอี้ -อุทยานแห่งชาตอิาลซีาน – นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา –ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร X
  Day4 เมืองไทเป–ร้านพายสัปปะรด–อุทยานเหย๋หลิ่ว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-เจอร์เมเนียม-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน
อาหาร อาหาร X
  Day5 สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน –โรงแรมที่พัก
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง -วัดเหวินอู่- เจียอี้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เจียอี้ -อุทยานแห่งชาตอิาลซีาน – นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา –ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : เมืองไทเป–ร้านพายสัปปะรด–อุทยานเหย๋หลิ่ว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-เจอร์เมเนียม-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : SIGNATURE TAIWAN 5D3N มหัศจรรย์อาลีซาน (241019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : OH MY GOD !! TAIWAN TAROKO ถูกเวอร์ๆ 5D3N (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,555
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
THS21-VZ-TW-17JUN-12OCT19
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,990
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ไต้หวัน : Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน (161119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (291219)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 11,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com