ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
VTPE43JX-23 TAIWAN ฟรีเดย์ เฮฮา บินพรีเมี่ยม 4 วัน 3 คืน
VTPE43JX-23 TAIWAN ฟรีเดย์ เฮฮา บินพรีเมี่ยม 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 14,999
รหัสทัวร์ THV4-JX-TW-24AUG-24SEP-2023
ระยะเวลา 4วัน3คืน
สายการบิน JX

ตลาดกลางคืนเฝิงเจี่ย

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินอู่
วัดพระถังซัมจั๋ง
กรุงไทเป
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
วัดหลงซาน
ตึกไทเป 101
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนเฝิงเจี่ย
X X X
  Day2 เมืองไถจง - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - กรุงไทเป - ร้านขนมพายสัปปะรด - ย่านซีเหมินติง
อาหาร อาหาร X
  Day3 กรุงไทเป - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
อาหาร X X
  Day4 กรุงไทเป - วัดหลงซาน - ศูนย์เจอร์เมเนียม - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนเฝิงเจี่ย
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เมืองไถจง - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - กรุงไทเป - ร้านขนมพายสัปปะรด - ย่านซีเหมินติง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : กรุงไทเป - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 4
สถานที่ : กรุงไทเป - วัดหลงซาน - ศูนย์เจอร์เมเนียม - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
VTPE43JX-23 TAIWAN ฟรีเดย์ เฮฮา บินพรีเมี่ยม 4 วัน 3 คืน
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com