ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
TVZ16 VERY ZAB! ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน
TVZ16 VERY ZAB! ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 15,888
รหัสทัวร์ THB12-VZ-TW-06JUL-28OCT-2023
ระยะเวลา 4วัน3คืน
สายการบิน VZ
เมืองไถจง 
โรงละครไถจง 
ตลาดกลางคืนไถจง   
เมืองหนานโถว 
วัดเหวินหวู่
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เมืองไทเป 
ตึกไทเป 101
วัดหลงซาน 
ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง 
เมืองเถาหยวน
บูราโนแห่งไต้หวัน 
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน VZ562 BKK-TPE 09.55-14:40 เมืองไถจง – โรงละครไถจง - ตลาดกลางคืนไถจง
X X X
  Day2 เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชา TEA SHOP - เมืองไทเป - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 - เมืองเถาหยวน
อาหาร อาหาร X
  Day3 นิวไทเป – บูราโนแห่งไต้หวัน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่นิ - ไทเป - ร้านเครื่องส าอาง – วัดหลงซาน - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง – เมืองเถาหยวน
อาหาร อาหาร X
  Day4 ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ท่าอากาศยาน นานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ VZ563 TPE-BKK 15:40-18:25
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน VZ562 BKK-TPE 09.55-14:40 เมืองไถจง – โรงละครไถจง - ตลาดกลางคืนไถจง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชา TEA SHOP - เมืองไทเป - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 - เมืองเถาหยวน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : นิวไทเป – บูราโนแห่งไต้หวัน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่นิ - ไทเป - ร้านเครื่องส าอาง – วัดหลงซาน - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง – เมืองเถาหยวน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ท่าอากาศยาน นานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ VZ563 TPE-BKK 15:40-18:25
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
TVZ16 VERY ZAB! ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com