ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
TPE04 โปรแกรม 5วัน4คืน พิเศษ นั่งรถไฟโบราณ อาลีซาน
TPE04 โปรแกรม 5วัน4คืน พิเศษ นั่งรถไฟโบราณ อาลีซาน
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 1,999
รหัสทัวร์ THG15-VZ-TW-14APR-27-OCT-2023
ระยะเวลา 5วัน4คืน
สายการบิน VZ
อทุยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณ
ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า
ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินหวู่
ร้านพายสัปปะรด
ร้าน GERMANIUM
อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
ตึกไทเป 101
วีดหลงซาน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ(สวุรรณภมูิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน –เมืองเจียอี้
X X อาหาร
  Day2 อทุ ยานแห่งชาติอาลีซาน – นั ่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง – ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า – ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร X
  Day3 เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วดัเหวินหวู่– เมืองไทเป – ร้าน พายสัปปะรด – ย่านซีเหมินติง
อาหาร อาหาร X
  Day4 ร้าน GERMANIUM – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 –วัดหลง ซาน – HUAXI NIGHT MARKET
อาหาร อาหาร X
  Day5 อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก –ศูนย์เครื่องสำอาง – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(สุวรรณภมูิ)
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ(สวุรรณภมูิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน –เมืองเจียอี้
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : อทุ ยานแห่งชาติอาลีซาน – นั ่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง – ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า – ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วดัเหวินหวู่– เมืองไทเป – ร้าน พายสัปปะรด – ย่านซีเหมินติง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ร้าน GERMANIUM – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 –วัดหลง ซาน – HUAXI NIGHT MARKET
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก –ศูนย์เครื่องสำอาง – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(สุวรรณภมูิ)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
TPE04 โปรแกรม 5วัน4คืน พิเศษ นั่งรถไฟโบราณ อาลีซาน
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com