ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
TFD18 Taiwan One More Time ไทเป ไถจง สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น 4วัน 3คืน
TFD18 Taiwan One More Time ไทเป ไถจง สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น 4วัน 3คืน
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 16,888
รหัสทัวร์ THB12-FD-TW-02JUN-24OCT-2023
ระยะเวลา 4วัน3คืน
สายการบิน FD
เจียงไคเช็ค/ตึกไทเป 101
วัดหลงซาน/ช้อปปิ้งซีเหมินติง 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ปล่อยโคมลอยซือเฟิ่น
ขอพร ศาลเจ้าแม่กวนอิม  
ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนเถาหยวน/ตลาดกลางคืนไถจ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน FD230 DMK-TPE 07.25-12.20 อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค – ตึกไทเป 101 – วัดหลงซาน - ช้อปป้ิงย่านซีเหมินติง
X X อาหาร
  Day2 เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ร้านชา TEA SHOP - เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนไถจง
อาหาร อาหาร X
  Day3 ร้านพายสัปปะรด - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟ่นิ – สถานีซือเฟ่นิ และผิงซี- Germanium Shop – ตลาดกลางคืนเถาหยวน
อาหาร อาหาร X
  Day4 ไทเป - ศาลเจ้าแม่กวนอิม – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานดอนเมือง FD231 TPE-DMK 13.50-16.45
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน FD230 DMK-TPE 07.25-12.20 อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค – ตึกไทเป 101 – วัดหลงซาน - ช้อปป้ิงย่านซีเหมินติง
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ร้านชา TEA SHOP - เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนไถจง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ร้านพายสัปปะรด - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟ่นิ – สถานีซือเฟ่นิ และผิงซี- Germanium Shop – ตลาดกลางคืนเถาหยวน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ไทเป - ศาลเจ้าแม่กวนอิม – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานดอนเมือง FD231 TPE-DMK 13.50-16.45
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
TFD18 Taiwan One More Time ไทเป ไถจง สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น 4วัน 3คืน
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com