ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
มหัศจรรย์ ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน 4 วัน 3 คืน BT-TPE24_SL
มหัศจรรย์ ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน 4 วัน 3 คืน BT-TPE24_SL
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 14,999
รหัสทัวร์ THB11-SL-TW-05JUL-30OCT-2023
ระยะเวลา 4วัน3คืน
สายการบิน SL
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถั่งซำจั๋ง
ถ่ายรูปตึกไทเป101
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
วัดหลงซาน
อุทยานแห่งชาตเย๋หลิ่ว

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถ่ังซ าจ๋ัง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์ มาร์เก็ต
X อาหาร X
  Day2 เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกช้ัน 89) • GERMANIUM • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร X
  Day3 วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องส าอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาตเิย๋หลวิ่ • หมู่บ้าน ชาวประมงหลากสี • หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟ่ิน • เมืองเถาหยวน
อาหาร X X
  Day4 สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถ่ังซ าจ๋ัง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์ มาร์เก็ต
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 2
สถานที่ : เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกช้ัน 89) • GERMANIUM • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องส าอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาตเิย๋หลวิ่ • หมู่บ้าน ชาวประมงหลากสี • หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟ่ิน • เมืองเถาหยวน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 4
สถานที่ : สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
มหัศจรรย์ ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน 4 วัน 3 คืน BT-TPE24_SL
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com