ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : TGTPE05 ไต้หวัน อาลีซาน เกาสง 6 วัน 5 คืน ซุปตาร์ อู้ ลัลลา ลงแดนใต้ (110420)
ทัวร์ไต้หวัน : TGTPE05 ไต้หวัน อาลีซาน เกาสง 6 วัน 5 คืน ซุปตาร์ อู้ ลัลลา ลงแดนใต้ (110420)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน เกาสง
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว
ทัวร์ไต้หวัน เจียอี้
ราคาเริ่มต้น 32,888
รหัสทัวร์ THT18-TG-TW-11-16APR20
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
สายการบิน TG
เถาหยวน - เมืองเจียอี้ - หมู่บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ 
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ
ชิมชาอู่หลง - เมืองเกาสง - โดมแห่งแสง
ตลาดกลางคืนลิ่วเหอ - ขนมพายสับปะรด
วัดโฝวกวงซาน - E-Da Outlet Mall - ไถจง
หมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย - หนานโถว
วัดจงไถซาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง
ไทเป - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
ศูนย์สร้อยสุขภาพและ DUTY FREE - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - ร้านเครื่องสำอางค์
อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน -  MITSUI OUTLET MALL
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพมหานคร – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - เมืองเจียอี้ - หมู่บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ
X อาหาร อาหาร
  Day2 เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ชิมชาอู่หลง - เมืองเกาสง - โดมแห่งแสง - ตลาดกลางคืนลิ่วเหอ
อาหาร อาหาร X
  Day3 ขนมพายสับปะรด - วัดโฝวกวงซาน - E-Da Outlet Mall - ไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
อาหาร X อาหาร
  Day4 ไทจง - หนานโถว - วัดจงไถซาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง
อาหาร อาหาร X
  Day5 ไทเป - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ศูนย์สร้อยสุขภาพและ DUTY FREE -อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
อาหาร อาหาร X
  Day6 ร้านเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน - MITSUI OUTLET MALL - ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - เมืองเจียอี้ - หมู่บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ชิมชาอู่หลง - เมืองเกาสง - โดมแห่งแสง - ตลาดกลางคืนลิ่วเหอ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ขนมพายสับปะรด - วัดโฝวกวงซาน - E-Da Outlet Mall - ไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ไทจง - หนานโถว - วัดจงไถซาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : ไทเป - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ศูนย์สร้อยสุขภาพและ DUTY FREE -อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : ร้านเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน - MITSUI OUTLET MALL - ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : TGTPE05 ไต้หวัน อาลีซาน เกาสง 6 วัน 5 คืน ซุปตาร์ อู้ ลัลลา ลงแดนใต้ (110420)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-02 BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (170620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S10) TAIWAN LION พาจ๊วดดดด 5 วัน 3 คืน (300520)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-04 HIGHLIGHT TAIWAN 5 วัน 3 คืน (030620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,555
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com