ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : TGTPE01 ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้ำแร่ 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์ หม้อรวม (231019)
ทัวร์ไต้หวัน : TGTPE01 ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้ำแร่ 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์ หม้อรวม (231019)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน เจียอี้
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง
ราคาเริ่มต้น 25,888
รหัสทัวร์ THT18-TG-TW-12-23OCT19
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน TG
ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้ -อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง -เมืองไถจง ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย -หมู่บ้านสายรุ้ง-ไถจง -ไทเป-ขนมพายสบัปะรด-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง -อาบน้ำแร่ ภายในห้องพัก- DUTY FREE-อุทยานเหย่หลิ่ว -เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89) ไทเป-เถาหยวน -ร้านเครื่องสำอางค์-อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน- MITSUI OUTLET MALL
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน เมืองผูหลี่-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้
X อาหาร อาหาร
  Day2 เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 หมู่บ้านสายรุ้ง-ไถจง-ไทเป-ขนมพายสบัปะรด-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง-อาบน้ำแร่ ภายในห้องพัก
อาหาร อาหาร X
  Day4 DUTY FREE-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89) ไทเป-เถาหยวน
อาหาร อาหาร X
  Day5 ร้านเครื่องสำอางค์-อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน- MITSUI OUTLET MALL-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน เมืองผูหลี่-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : หมู่บ้านสายรุ้ง-ไถจง-ไทเป-ขนมพายสบัปะรด-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง-อาบน้ำแร่ ภายในห้องพัก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : DUTY FREE-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89) ไทเป-เถาหยวน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : ร้านเครื่องสำอางค์-อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน- MITSUI OUTLET MALL-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : TGTPE01 ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้ำแร่ 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์ หม้อรวม (231019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : OH MY GOD !! TAIWAN TAROKO ถูกเวอร์ๆ 5D3N (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,555
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
THS21-VZ-TW-17JUN-12OCT19
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,990
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ไต้หวัน : Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน (161119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (291219)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 11,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com