ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : SDT-20 ไต้หวัน สมายด์ อุ่นใจ สงกรานต์ 5D4N (120420)
ทัวร์ไต้หวัน : SDT-20 ไต้หวัน สมายด์ อุ่นใจ สงกรานต์ 5D4N (120420)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน เจียอี้
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง
ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 35,900
รหัสทัวร์ THA7-TG-TW-12-17APR20
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน TG
หมู่บ้านสายรุ้ง –เมืองเจียอี้
ตลาดกลางคืนเจียอี้ไนท์มาร์เก็ต
อุทยานอารีซัน –นั่งรถไฟโบราณ
ป่าสนพันปี -วัดเหวินอู่- เมืองไทจง
ตลาดกลางคืนฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
หนานโถว -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินอู่ – เมืองไทเป-ชิมขนมพายสัปปะรด
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก)-อุทยานเหย่หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น–GERMANIUM
วัดหลงซาน- ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน –หมู่บ้านสายรุ้ง –เมืองเจียอี้ –ตลาดกลางคืนเจียอี้ไนท์มาร์เก็ต
X อาหาร อาหาร
  Day2 เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน –นั่งรถไฟโบราณ – ป่าสนพันปี -วัดเหวินอู่- เมืองไทจง-ตลาดกลางคืนฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ไทจง -หนานโถว -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – เมืองไทเป-ชิมขนมพายสัปปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ไทจง-ไทเป– อุทยานเหย่หลิ่ว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น–GERMANIUM-วัดหลงซาน- ช้อปปิ้งซีเหมินติง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน –หมู่บ้านสายรุ้ง –เมืองเจียอี้ –ตลาดกลางคืนเจียอี้ไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน –นั่งรถไฟโบราณ – ป่าสนพันปี -วัดเหวินอู่- เมืองไทจง-ตลาดกลางคืนฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ไทจง -หนานโถว -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – เมืองไทเป-ชิมขนมพายสัปปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ไทจง-ไทเป– อุทยานเหย่หลิ่ว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น–GERMANIUM-วัดหลงซาน- ช้อปปิ้งซีเหมินติง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : SDT-20 ไต้หวัน สมายด์ อุ่นใจ สงกรานต์ 5D4N (120420)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-02 BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (170620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-04 HIGHLIGHT TAIWAN 5 วัน 3 คืน (030620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,555
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com