ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : SDT-10 ไต้หวัน สำราญ เริงใจ 5D4N (231019)
ทัวร์ไต้หวัน : SDT-10 ไต้หวัน สำราญ เริงใจ 5D4N (231019)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว
ทัวร์ไต้หวัน เจียอี้
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ราคาเริ่มต้น 24,900
รหัสทัวร์ THA7-TG-TW-25JUL-23OCT19
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน TG
เมืองเจียอี้– ตลาดกลางคืนเจียอี้ wenhua road night market
– อุทยานอารีซัน –นั่งรถไฟโบราณ – ป่าสนพันปี 
– เมืองไทจง- ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์ มาร์เก็ต 
– หมู่บ้านสายรุ้ง - หนานโถว –ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
- วัดเหวินอู่- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
– นอนบริเวณทะเลสาบสุริยันจันทรา –ไทเป 
– ร้านขนมพายสัปปะรด – เหย่หลิ่ว 
– หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ช้อปปิ้งซีเหมินติง 
– ศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
-ตึกไทเป 101 (ด้านนอกไม่รวมชมวิวชั้น 89)- GLORIA OTLET
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอี้– ตลาดกลางคืนเจียอี้ wenhua road night market
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day2 เมืองเจียอี้– อุทยานอารีซัน –นั่งรถไฟโบราณ – ป่าสนพันปี – เมืองไทจง- ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์ มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร X
  Day3 เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง - หนานโถว –ฟาร์มแกะชิงจิ้ง- วัดเหวินอู่- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – นอนบริเวณทะเลสาบสุริยันจันทรา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 หนานโถว–ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด – เหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ไทเป – ศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ตึกไทเป 101 (ด้านนอกไม่รวมชมวิวชั้น 89)- GLORIA OTLET – สนามบินเถาหยวน
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอี้– ตลาดกลางคืนเจียอี้ wenhua road night market
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองเจียอี้– อุทยานอารีซัน –นั่งรถไฟโบราณ – ป่าสนพันปี – เมืองไทจง- ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์ มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง - หนานโถว –ฟาร์มแกะชิงจิ้ง- วัดเหวินอู่- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – นอนบริเวณทะเลสาบสุริยันจันทรา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : หนานโถว–ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด – เหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ไทเป – ศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ตึกไทเป 101 (ด้านนอกไม่รวมชมวิวชั้น 89)- GLORIA OTLET – สนามบินเถาหยวน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : SDT-10 ไต้หวัน สำราญ เริงใจ 5D4N (231019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : OH MY GOD !! TAIWAN TAROKO ถูกเวอร์ๆ 5D3N (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,555
THS21-VZ-TW-17JUN-12OCT19
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,990
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ไต้หวัน : Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน (161119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (131019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,222
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com