ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : SDT-06 TAIWAN สีสันตะวันออก 4D3N (261019)
ทัวร์ไต้หวัน : SDT-06 TAIWAN สีสันตะวันออก 4D3N (261019)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 20,988
รหัสทัวร์ THA7-CI-TW-4MAY-26OCT19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน CI
ช้อปปิ้งซีเหมินติง-ไทเป – หนานโถว
ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่
แวะชิมชา-ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง – นั่งรถไฟไปฮวาเหลียน
อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับไทเป 
ขนมพายสัปปะรด - GERMANUIM
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
GLORIA OUTLET
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 20,988-22,988 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
X X X
  Day2 ไทเป – หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา -เมืองไทจง-ตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร X
  Day3 ไทจง – นั่งรถไฟไปฮวาเหลียน - อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ - นั่งรถไฟกลับไทเป
อาหาร อาหาร X
  Day4 ไทเป – ขนมพายสัปปะรด - GERMANUIM - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –GLORIA OUTLET - กรุงเทพ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ไทเป – หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา -เมืองไทจง-ตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ไทจง – นั่งรถไฟไปฮวาเหลียน - อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ - นั่งรถไฟกลับไทเป
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ไทเป – ขนมพายสัปปะรด - GERMANUIM - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –GLORIA OUTLET - กรุงเทพ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : SDT-06 TAIWAN สีสันตะวันออก 4D3N (261019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : OH MY GOD !! TAIWAN TAROKO ถูกเวอร์ๆ 5D3N (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,555
THS21-VZ-TW-17JUN-12OCT19
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,990
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ไต้หวัน : Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน (161119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (131019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,222
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com