ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (291219)
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (291219)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน ไทจง
ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ราคาเริ่มต้น 11,999
รหัสทัวร์ THV4-SL-TW-25SEP-29DEC19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน SL
เถาหยวน – ผูหลี่– ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินอู่–ร้านใบชา
ไทจง - ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
หมู่บ้านสายรุ้ง– พายสับปะรด - ไทเป 101
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต- ไทเป - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม
อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
COSMETIC – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตลาดซีเหมินติง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน –โรงแรมที่พัก
X X X
  Day2 เถาหยวน – ผูหลี่– ทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินอู่–ร้านใบชา–ไทจง - ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร X
  Day3 ไทจง- หมู่บ้านสายรุ้ง– พายสับปะรด - ไทเป 101 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร X
  Day4 ไทเป - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม –อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - COSMETIC – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดซีเหมินติง– สนามบินเถาหยวน
อาหาร อาหาร X
  Day5 สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน –โรงแรมที่พัก
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เถาหยวน – ผูหลี่– ทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินอู่–ร้านใบชา–ไทจง - ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ไทจง- หมู่บ้านสายรุ้ง– พายสับปะรด - ไทเป 101 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ไทเป - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม –อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - COSMETIC – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดซีเหมินติง– สนามบินเถาหยวน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
27 - 31 ธ.ค. 62
19,999
24,499
19,999
19,999
19,999
28 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63
22,222
26,722
22,222
22,222
22,222
29 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63
20,999
25,499
20,999
20,999
20,999

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (291219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S09) TAIWAN TIGER HIGH SEASON 4 วัน 3 คืน (280320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
ทัวร์ไต้หวัน : HIGHLIGHT TAIWAN 5 วัน 3 คืน (301219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,777
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (291219)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com