ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : GO1CNXTPE-FD005 บินตรง !! เชียงใหม่ ไต้หวัน Easy To Taipei 3 วัน 2 คืน (270719)
ทัวร์ไต้หวัน : GO1CNXTPE-FD005 บินตรง !! เชียงใหม่ ไต้หวัน Easy To Taipei 3 วัน 2 คืน (270719)
เส้นทาง
ราคาเริ่มต้น 14,888
รหัสทัวร์ THG1-FD-TW-27-29JUL19
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน FD
อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต- วัดหลงซาน -ไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชมตึก)-ศูนย์แร่ Germanium-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินเชียงใหม่– สนามบินเถาหยวน FD242 (13.45-18.35) –โรงแรม
X X อาหาร
  Day2 อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร X
  Day3 วัดหลงซาน-ไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชมตึก)-ศูนย์แร่ Germanium-ช้อปปิ้งซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-สนามบินเชียงใหม่ FD243 (19.15-22.00)
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินเชียงใหม่– สนามบินเถาหยวน FD242 (13.45-18.35) –โรงแรม
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : วัดหลงซาน-ไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชมตึก)-ศูนย์แร่ Germanium-ช้อปปิ้งซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-สนามบินเชียงใหม่ FD243 (19.15-22.00)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : GO1CNXTPE-FD005 บินตรง !! เชียงใหม่ ไต้หวัน Easy To Taipei 3 วัน 2 คืน (270719)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com