ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE03 SL มหัศจรรย์ TAIPEI 5 วัน 3 คืน (251019)
ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE03 SL มหัศจรรย์ TAIPEI 5 วัน 3 คืน (251019)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 14,900
รหัสทัวร์ THB11-SL-TW-24MAY-25OCT19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน SL
หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ร้านใบชา - ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต-ไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว
ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
ช้อปปิ้งซีเหมินติง 
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,900-17,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินดอนเมือง
X X X
  Day2 สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน(ไทเป)- หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ร้านใบชา - ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร X
  Day4 ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลวิ่ - ศูนย์GERMANIUMและ ปะการังแดง - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ชอปปิ้งซีเหมินติง
อาหาร อาหาร X
  Day5 ไทเป - สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน(ไทเป)- หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ร้านใบชา - ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลวิ่ - ศูนย์GERMANIUMและ ปะการังแดง - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ชอปปิ้งซีเหมินติง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : ไทเป - สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE03 SL มหัศจรรย์ TAIPEI 5 วัน 3 คืน (251019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : OH MY GOD !! TAIWAN TAROKO ถูกเวอร์ๆ 5D3N (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,555
THS21-VZ-TW-17JUN-12OCT19
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,990
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ไต้หวัน : Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน (161119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (131019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,222
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com