ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN11 FD มหัศจรรย์ VIETNAM โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ ญาตราง 4 วัน 3 คืน (270919)
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN11 FD มหัศจรรย์ VIETNAM โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ ญาตราง 4 วัน 3 คืน (270919)
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์
ทัวร์เวียดนาม ดาลัด
ทัวร์เวียดนาม มุยเน่
ราคาเริ่มต้น 12,900
รหัสทัวร์ THB11-FD-VN-17MAY-27SEP19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน FD
ญาตราง - วัดลองเซิน - ปราสาทโพนคร
สวนสนุกวินเพิร์ล - ตลาดญาตราง-ดาลัด
นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - พระราชวังฤดูร้อน
CRAZY HOUSE - ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย-มุยเน่
ทะเลทรายแดง - ทะเลทรายขาว
ชมลำธาร FAIRYSTREAM
โฮจิมินห์-วัดเทียนฮัว - ตลาดเบนถัน 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-16,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ญาตราง - วัดลองเซิน - ปราสาทโพนคร- สวนสนุกวินเพริ์ล - ตลาดญาตราง
X อาหาร อาหาร
  Day2 ดาลัด - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - พระราชวังฤดูร้อน - CRAZY HOUSE - ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 มุยเน่ - ทะเลทรายแดง - ทะเลทรายขาว - ชมลำธาร FAIRYSTREAM
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 โฮจิมินห์ - วัดเทียนฮัว - ตลาดเบนถัน - กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ญาตราง - วัดลองเซิน - ปราสาทโพนคร- สวนสนุกวินเพริ์ล - ตลาดญาตราง
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ดาลัด - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - พระราชวังฤดูร้อน - CRAZY HOUSE - ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : มุยเน่ - ทะเลทรายแดง - ทะเลทรายขาว - ชมลำธาร FAIRYSTREAM
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : โฮจิมินห์ - วัดเทียนฮัว - ตลาดเบนถัน - กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
27 - 30 ก.ย. 62
13,900
16,900
-
13,900
12,900

รายละเอียดกำหนดการ

วันที่1 : กรุงเทพฯ •ญาตราง •วัดลองเซิน • ปราสาทโพนคร• สวนสนุกวินเพิร์ล• ตลาดญาตราง

05.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร1 ขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู1 Thai Air Asia (FD)โดยมีเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
07.55 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองญาตรางโดยเที่ยวบิน FD646 (บริการอาหารร้อนบนเครื่อง)
10.00 น.
เดินทางถึง สนามบินกามรัญ Cam Ranh ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)เดินทางเข้าสู่เมืองญาตราง เป็นเมืองชายฝั่งทะเลมีชายหาดอันสวยงาม เป็นที่ ท่องเที่ยวสําคัญของเวียดนาม และเป็นศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยีญาตรางมีสภาพภูมิอากาศที่ดีและสามารถท่องเที่ยวได้เกือบท้ังปีและในด้านประวัติศาสตร์เมืองนี้เคยเป็นส่วนของอาณาจักรจามปา ซึ่งมีหลักฐานเป็นปราสาทหินแบบจามที่หลงเหลืออยู่
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
นําท่านเที่ยวชม วัดลองเซิน สร้างข้ึนเมื่อ พ.ศ.2429 จุดเด่นของวัดนี้คือ พระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่อันสวยงามที่ตั้งอยู่บนเนินเขาระหว่างทางเดินขึ้นไปสักการะพระพุทธรูปองคใ์หญ่นั้น ท่านก็จะพบกับพระนอนที่แกะสลักจากหินอ่อน และด้านบนสามารถชมวิวอันสวยงามของเมืองญาจางได้อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนสําหรับพระสงฆ์อีกด้วย นําท่านสู่ วัดโพนากา เยี่ยมชม ปราสาทโพนคร อยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่2โบราณสถานแห่งน้ีเป็นอิทธิพลของอาณาจักรจามปา มีความเก่าแก่และโดดเด่น ลักษณะของปราสาทน้ันจะเป็นอิฐแดงขนาดใหญ่ โดยสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานเทพสตรีภควตี ในอดีตเป็นที่บูชาเทพเจ้าในศาสนาฮินดู แต่ปัจจุบันก็ยังคงเป็ นที่ไหว้สักการะเทพเจ้าของชาวเวียดนามอยู่
จากนั้น
นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกวินเพิร์ล (VinPearl Theme Park) เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ และครบวงจรแห่งใหม่ของประเทศเวียดนามแบ่งออกเป็น4 โซนใหญ่ๆ ท้ังสวนนํ้าที่มีชายหาดจําลองให้ได้นั่งพกัผ่อนหย่อนใจหรือสามารถลงเล่นนํ้าได้สวนสนุกกลางแจ้งที่มีเครื่องเล่นอันหวาดเสียวที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับโลก สวนสนุกในร่มมีเครื่องเล่นที่น่าสนใจคือ โรงภาพยนตร์ 5 มิติ สามารถสัมผัสไดทั้ง รูป รส กลิ่น เสียง เหมือนท่านได้มีส่วนร่วมในหนังเลยทีเดียว อีกทั้งยังมีโซนเกมส์ที่ให้ท่านสามารถสนุกสนานกับ ตู้เกมส์หยอดเหรียญได้และ พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้าที่เป็นอควาเรียมขนาดใหญ่ที่สุดของเวียดนาม จัดแสดงพันธุ์สัตว์นํ้า หายากไว้กว่า 9,000 ชนิด (สําหรับท่านที่ต้องการลงเล่นสวนนํ้ากรุณาเตรียมชุดว่ายนํ้าสําหรับเปียก 1 ชุดค่ะ) จากน้ันนําท่านช้อปปิ้งตลาด ของเมืองญาตราง ให้ท่านไดเ้ลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิเสื้อผ้ากระเป๋า ชากาแฟ และของที่ระลึกต่างๆ
ค่ำ
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
SEN VIET PREMIUM / BOINJOUR HOTEL 4* หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน ของประเทศเวียดนาม

วันที่2 : ดาลัด • นั่งกระเช้าไฟฟ้า •วัดตั๊กลัม • พระราชวังฤดูร้อน • CRAZY HOUSE • ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น
นําท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกกล่าว ขานว่าเป็นเมืองแห่ง “ปารีสตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม้ เมืองแห่งดอกไม้ผลิ เมืองแห่งความรัก“ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะเมืองน้ีอยู่บนเขาสูงถึง 1500 เมตรจาก ระดับนํ้าทะเล ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติสวยงามชมสถาปัตยกรรมแบบท้ังสมัยเก่าและสมัยใหม่ล้อมรอบด้วยทิวทัศน์ เป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาด เป็นเมืองแห่งโรแมนติค
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
นําท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัดจากมุมสูงและน าท่านไหว้พระที่วัดตั๊กลัม (Truc Lam)วัดพุทธในนิกายเซน (ZEN)แบบญี่ปุ่น ภายในวัดตกแต่งสวยงามด้วยสวนดอกไม้ นําท่านเที่ยวชม พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ (DinhBao Dai)ของจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนามประทับของกษัตริย์เบ๋าได๋จักรพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศเวียดนาม ในยามที่พระองค์เสด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด ที่นี่นับว่าเป็นพระราชวังหลังสุดท้ายที่ สร้างขึ้นในสมัยฝรั่งเศสเรืองอํานาจอีกด้วย
จากนั้น
นําท่านเข้าชม บ้านเพี้ยน (Crazy House)บ้านสไตล์แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยได้แรง บันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland”
จากนั้น
นําท่านเที่ยวชม ทุ่งดอกไฮเดรนเยยี ที่เบ่งบานอยู่เต็มพื้นที่ ซึ่งถือว่าสวนไฮเดรนเยียแห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี และให้ท่านเพลิดเพลิน เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
ค่ำ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
หลังอาหารนําท่าน ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า ของเมืองดาลัด ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิดอกไม้,เส้ือกันหนาว,ผลไม้ฤดูหนาวท้ังสดและแห้ง, ผักนานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็นต้น
ที่พัก
KINGS HOTEL 3* หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน ของประเทศเวียดนาม

วันที่3 : มุยเน่ • ทะเลทรายแดง • ทะเลทรายขาว• ชมลําธาร FAIRYSTREAM

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น
ออกเดินทางสู่เมือง มุ่ยเน่จังหวัดฟานเทียด (PhanThiet) ระยะทางประมาณ 180 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.)
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand Dune) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากและอยู่ใกล้ชายทะเลเม็ดทรายละเอียดสีแดงละเอียดราวกับแป้ง เนินทรายจะเปลี่ยนรูปร่างไปตามแรงลมที่พัดผ่านมา ชมและสัมผัส ความยิ่งใหญ่เม็ดทรายละเอียดสีแดงของทะเลทรายขาว(White Sand Dune) หรือที่เรียกว่าทะเลทรายขาว ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามหรือ ซาฮาร่าแห่งเวียดนาม แถมฟรีค่ารถจิ๊ฟเที่ยวชมทะเลทราย พาชม ลําธารนางฟ้า Fairy Stream ลำธารน้าสายเล็ก ๆที่ไหลลัดเลาะผ่านโตรกหน้าผาไปยังทะเลดินในบริเวณ ลําธารที่นํ้าไหลผ่านไปมีลักษณะเนื้อละเอียดเป็นดินสีแดงอมส้มตัดกับเมฆขาว
ค่ำ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
TIEN DAT HOTEL 3* หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน ของประเทศเวียดนาม

วันที่4 : โฮจิมินห์ •วัดเทียนฮัว • ตลาดเบนถัน •กรุงเทพฯ

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ออกเดินทางสู่โฮจิมินท์ระยะทางประมาณ 250 ก.ม.(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
นําท่านแวะเยี่ยมชม วัดเทียนฮัว ThienHau Temple เป็นวัดจีนที่สําคัญอกีแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในเขตไชน่าทาวน์เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้า ซึ่งเป็นที่สักการะนับถือของคนเวียดนาม หลังจากนั้น นําท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเบนถันตลาดสินค้าพื้นเมืองเช่น รองเท้าคริสตัล กระเป๋าของที่ระลึก สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ มากมาย** บริการขนมปังบั๋นหมี่ Banhmi เป็นอาหารของเวียดนามหรือแซนวิชเวียดนาม** ได้เวลาสมควรเวลาเดินสู่สนามบนิ Tan Son Nhat
21.35 น.
ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD) เที่ยวบินที่ FD659
23.05 น.
เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

อัตราค่าบริการรวม
     ภาษีหัก ณ ที่จ่าย3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ800บาท/ทริป/ลูกทัวร์1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
เงื่อนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
    การจองทัวร์ :  กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21วัน) กรณียกเลิก:  ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น  ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด  ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น กรณีเจ็บป่วย:  กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง  ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7วัน ทําการทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี เงื่อนไขอื่นๆ:  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้(15 ท่านขึน้ ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึ่้น ไปจึงออกเดินทางในกรณทีมผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง  กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ)กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว  กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า–ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
     บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ  หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า6เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า6เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )  ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน ,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณที่านถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน ทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณที่เกดิเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)  ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผ้เูดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตใุนรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนใี้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสิัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)  ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด  ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน  กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้  เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด  กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํา กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมด  ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทําให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทําให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  กรณีมี“คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่งที่อย่เหนือการควบคุมของ บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น  กรณี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อย่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น  กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น  การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวคือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว  อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม
รรายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวียดนาม
     ห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องค่ (ู Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน(Triple Room)ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงเสริม  โรงแรมในเวียดนามห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบนํ้าบางโรงแรมแต่ละชั้นจะมีเพียงไม่กี่ห้องซึ่งในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละชั้นและบางโรงแรม อาจจะไม่มีลิฟต์ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ ** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถ่องแท้ แล้วจึงมัดจําเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN11 FD มหัศจรรย์ VIETNAM โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ ญาตราง 4 วัน 3 คืน (270919)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์เวียดนามขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์เวียดนาม : DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN 4D3N (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,888

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com