ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN061 FD มหัศจรรย์ FANSIPAN 4 วัน 3 คืน (260720)
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN061 FD มหัศจรรย์ FANSIPAN 4 วัน 3 คืน (260720)
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม ซาปา
ทัวร์เวียดนาม นิงห์บิงห์
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย
ทัวร์เวียดนาม ฮาลอง
ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 13,900
รหัสทัวร์ THB11-FD-VN-30JAN-26JUL20
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน FD
กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา
ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน
ตลาดซาปา-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)
ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง
ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง
ร้านหยก-ถนน 36 สาย
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day2 ซาปา-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ฮานอย
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ซาปา-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ฮานอย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

วันแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา

04.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชียประตู 1 Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน (รับชุดของแถมที่หัวหน้าทัวร์ ณ วันเดินทางค่ะ)
06.40 น.
ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบิน FD 642 (ไม่รวมค่าบริการอาหารร้อน+เครื่องดื่มบนเครื่องขาไป)
08.30 น.
เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)
เช้า
บริการอาหารเช้าเมนูพิเศษเฝอเวียดนามอันลือชื่อ ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนามที่ตั้งอยู่ภาคเหนือเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี นำท่านเดินทางข้ามแม่น้ำแดง แม่น้ำสายลอยฟ้าที่อยู่สูงกว่าตัวเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนาม ที่ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรั่งเศส ปัจจุบันใช้เฉพาะรถไฟเท่านั้น กรุงฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า“Little Parris”เป็นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น้ำล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ชื่อว่า City of Lakes มีถนนหนทางที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปัจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นักเดินทางได้ไปสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสื่อมคลายชมตัวเมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สำคัญต่างๆ ยังคงเป็นการก่อสร้าง สไตล์ฝรั่งเศสต้นไม้สองข้างทางอายุกว่าร้อยปี ให้ความร่มรื่น และสบายตายิ่งนักหลังจากนั้น เดินทางสู่จังหวัดลาวไกโดยเส้นทางด่วนจากโนยบาย ด้วยระยะทางกว่า 245กิโลเมตรเดินทางต่อไปยังเมืองซาปาซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ 40 กม.(ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชั่วโมง)อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1500 เมตร
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตาจากนั้นนำท่านเดินทางไปชมน้ำตก Silver Water Fall (น้ำตก ThacBac) น้ำตกสีเงิน ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา
ค่ำ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT** พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ซาปา-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ฮานอย

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านนั่งรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้น ยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง ถึงสถานีกระเช้า นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน สูง3,143 เมตร จนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอย่างยิ่งสภาพป่าก็ยังคงมีความสมบูรณ์และสวยสดงดงามมากทว่าการเดินเท้าสู่ยอดเขาแห่งนี้ไม่ได้สะดวกสบายเลยเพราะสภาพเส้นทางที่ค่อนข้างชันจนมีเฉพาะผู้พิสมัยการเดินป่าจากทั่วโลกเลือกเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการทดสอบกำลังใจและชื่นชมความงามของผืนป่าดินร้อนแห่งเอเชีย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้น เดินทางสู่เมือง ฮานอย โดยรถโค้ชปรับอากาศ(ประมาณ5ชั่วโมง)
ค่ำ
บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ ตามก๊ก (Tam Coc)หมายถึงถ้ำสามถ้ำ ตามตำนานกล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดยสายลมและกระแสน้ำเมื่อครั้งน้ำทะเลยังท่วมถึงซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ำปรากฏเป็นหลักฐานลงเรือพายล่องตามแม่น้ำ Hoang Long ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนีย์ภาพ ภูเขาสองฝั่งแม่น้ำซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร Tam Coc ตามตำนานกล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน้ำ เมื่อครั้งน้ำทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ำปรากฎเป็นหลักฐาน ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน “กุ้ยหลินของจีน”เพลิดเพลินกับการนั่งเรือกระจาด ล่องเรือผ่านท้องน้ำ สองข้างทางเป็นทุ่งนาข้าว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ให้เห็นอย่างเพลินตาสลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่ เมืองฮาลอง ระหว่างทางชมสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตอาคารบ้านเรือนในปัจจุบันของชาวเวียดนาม ซึ่งที่ฮาลองนี้ท่านจะได้ชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรสร้างด้วยความงดงามดั่งภาพวาดโดยจิตรกรเอก อ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ และได้รับการพิจารณาประกาศเป็น “มรดกโลก”โดยองค์การยูเนสโก้
ค่ำ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้ง Night Market เมืองฮาลอง ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของที่ระลึกมากมายจากเมืองฮาลอง สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก NEWSTAR HALONG HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตรกรเอกอ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกอ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะต่างๆทั้งเกาะหมาเกาะแมวเกาะไก่ชนฯลฯนำท่านชมถ้ำสวรรค์ชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนักถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆในถ้ำซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆมากมายทั้งรูปมังกรเสาค้ำฟ้าพระพุทธรูปศิวลึงค์ชมแพชาวประมงซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวฮาลองจะสร้างแพทำเป็นที่อยู่อาศัยและมีกะชังไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์ทะเลเช่นกุ้งหอยปูปลาท่านสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆจากที่นี่ได้นำท่านชมเกาะไก่จูบกันซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลองลักษณะจะเป็นเกาะเล็กๆ 2 เกาะหันหน้าเข้าหากันคล้ายๆกับไก่หรือนกแล้วแต่จินตนาการของแต่ละท่าน
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันบนเรือ **SEAFOOD** เป็นอาหารทะเลสไตล์เวียดนาม
บ่าย
ถึงท่าเรือฮาลองนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงฮานอย (4 ชั่วโมง)ระหว่างทางแวะให้ท่านได้เลือกชมโรงงานหยก จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ
20.50 น.
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 645 (บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
22.40 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

อัตราค่าบริการรวม
    -ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว -ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) -อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) -ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ -ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ -ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ -ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ -ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง -ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) -ค่ารถรางรถรางขึ้นกระเช้า+กระเช้าฟานซีปัน
อัตราค่าบริการไม่รวม
    -ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% -ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ -ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ -ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ -ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) -ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
    การจองทัวร์ : -กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 21 วัน) กรณียกเลิก : -ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น -ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจำทั้งหมด -ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีเจ็บป่วย : -กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง -ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี เงื่อนไขอื่น ๆ : -บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน -คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง -กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว -กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
    -บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ -เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ -หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) -ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) -ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) -ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด -ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน -กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น -ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ -เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด -กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด -ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทำให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทำการจองทัวร์ -กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น -กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น -การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว -อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม
รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวียดนาม
    -ห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม -โรงแรมในเวียดนามห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำบางโรงแรมแต่ละชั้นจะมีเพียงไม่กี่ห้องซึ่งในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละชั้นและบางโรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN061 FD มหัศจรรย์ FANSIPAN 4 วัน 3 คืน (260720)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์เวียดนามขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย 4D3N (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,989
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211020)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,888
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN001 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (260720)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com