ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG01 CX มหัศจรรย์ HONGKONG SHENZHEN 3 วัน 2 คืน (261019)
ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG01 CX มหัศจรรย์ HONGKONG SHENZHEN 3 วัน 2 คืน (261019)
เส้นทาง ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 11,900
รหัสทัวร์ THB11-CX-HK-18MAY-26OCT19
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน CX
ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง
City Gate Outlets-เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-ช้อปปิ้งหล่อหวู่
โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove-วัดแชกงมิว
วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอรี่
ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,900-14,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่ หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-City gate outlets-เซินเจิ้น
X X อาหาร
  Day2 เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-ช้อปปิ้งหล่อหวู่-โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้งนาธาน จมิซาจุ่ย-กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่ หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-City gate outlets-เซินเจิ้น
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-ช้อปปิ้งหล่อหวู่-โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้งนาธาน จมิซาจุ่ย-กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
11 - 13 ต.ค. 62
14,900
18,400
14,900
14,900
19 - 21 ต.ค. 62
14,900
18,400
14,900
14,900
24 - 26 ต.ค. 62
12,900
16,400
12,900
12,900
25 - 27 ต.ค. 62
12,900
16,400
12,900
12,900
26 - 28 ต.ค. 62
12,900
16,400
12,900
12,900

รายละเอียดกำหนดการ

วันแรก : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่ หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-City gate outlets-เซินเจิ้น

04.00 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตู 5-6 Row M เคาท์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay Packfic Airways (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
06.30 น
ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX 616 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
10.15 น.
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้ท่านออก“ Exit B”
05.30 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตู 5-6 Row M เคาท์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay Packfic Airways (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
08.15 น.
กเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX 700 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
12.10 น.
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้ท่านออก“ Exit B”
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทียบเท่า ระดับ 4**

วันที่สอง : เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-ช้อปปิ้งหล่อหวู่ -โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม น าท่านเที่ยวชมบรรยากาศ เซินเจิ้น เมืองที่ตั้งอยู่ ตอนใต้สุดของประเทศจีน ภายหลังจากการจัด ตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเมื่อปีค.ศ.1979 ทำให้เศรษฐกิจของจีนเติบโตและเป็นทำรายได้ให้ ประเทศจีนมากที่สุด เซินเจิ้นได้รับการพัฒนาจนเจริญ ทันสมัยและมีภูมิทัศน์สวยงาม นำท่านไปยัง SHENZHE MUSEUM (พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ เมืองเซินเจิ้น มีทั้งโบราณวัตถุประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปิดให้เข้าชมมาตั้งแต่ปี1988จากน้ันนา ท่านแวะชมและเลือกซื้อสินค้าโอท็อปของประเทศจีน เช่น ชาจีน,ยางพารา ,บัวหิมะ และหยก
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่ที่ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น “Lowu City”คนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทย เป็นแหล่งเสื้อผ้ากระเป๋า นาฬิกา ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คนไทยที่มาเที่ยวจะแวะซื้อเสื้อผ้า คุณภาพดีที่นี่กระเป๋าหนังยี่ห้อ ดังๆ ของโลกเช่น หลุยส์ วิตตอง ก็มีส่วนนาฬิกายี่ห้อดังๆ ของโลกเช่น ROLEX ก็มีให้เลือกหลายแบบ พนักงานขายหลายร้านพูดภาษาไทยได้ เหมือนคนไทยพูดภาษาอังกฤษกับลูกค้าชาวต่างประเทศ ภายในแบ่งซอยเป็นร้านขนาด เล็กมากมาย แต่ละร้านจะมี CATALOG สินค้าดังๆ ระดับโลกให้ลูกค้าเลือก หากพอใจเขาจะไปหยิบสินค้ามาให้ชม และต่อรองราคากันชนิดคนไทยขนกลับมาเมืองไทยมากมายเลยทีเดียว
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูเป็ดปักกิ่ง +ไวน์แดง ชม MANGROVE GROOVE โชว์ม่านน้ำการแสดง ที่นำเอาแสงเลเซอร์สี เสียงและม่านน้ำ มาผสมผสานกันด้วย เทคนิคและทีมงานผู้สร้างงานระดับโลก OCTBAYได้ทุ่มทุนกว่า 200ล้านหยวน จัดแสดง ณ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ด้วยเรื่องราวของเด็กหญิง ผู้มีความกล้าหาญกับลิง ที่ช่วยกันออกตามหา เครื่องบรรเลงเพลงวิเศษที่จะนำมาใช้ปลดปล่อยนกออกจากเวทย์มนตร์ของป่าโกงกาง ท่านจะได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนานและประทับใจกับสุดยอดการแสดงสุดอลังการ์ชุดนี้ **ในกรณีโชว์ม่านน้ำ MANGROVE GROOVE ปิดจะเปลี่ยนเป็นดูโชว์ วัฒนธรรมที่หมูบ้านวัฒนธรรมแทน** จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทียบเท่า ระดับ 4**
แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

อัตราค่าบริการรวม
  ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว - ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) - อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) - ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ - ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ - ค่าแรงไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ - ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกนัอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง - ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) - ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ - ค่าวีซ่ากรุ๊ปเข้าประเทศจีนด่านเซินเจิ้น - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพมิ่ 7%
อัตราค่าบริการไม่รวม
  -ในกรณียกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ต้องชำระค่าวีซ่าเดี่ยวเข้าจีน ท่านละ 1,500 บาท (สำหรับท่านที่มีวีซ่าเดี่ยวเข้าจีนอยู่แล้ว ทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าวีซ่ากรุ๊ปและต้องใช้วีซ่าเดี่ยวเท่านั้นจะไม่สามารถใช้วีซ่ากรุ๊ปได้) -ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% -ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ -ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต, มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ - ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถในอัตรา 200 หยวน/ทริป/ลูกทัวร์1 ท่าน **เริ่ม ตั้งแต่1 พ.ค.62เป็นต้นไป** บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) *หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอยีดด้วยค่ะ) การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวคือร้านชา ร้านหยกร้านบัวหิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจิวเวอร์รี ***ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที -90 นาทีซึ่งไม่มีการบังคับให้ท่านซื้อ ซื้อหรือไม่ขนึ้ อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดใดท้ังสิ้นหากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์ เพิ่มทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว***รายการทัวร์โรงแรมและตารางการบินดังกล่าว ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ในกรณีไม่ลงร้านรัฐบาลต้องจ่ายเพิ่มท่านละ 3,000บาท
เงื่อนไขการเดินทาง
  - กรุ๊ป 9 ท่าน ขึ้นไปออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ - กรุ๊ป 1 –8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คืนค่าทัวร์เต็มจำนวน) ** โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนเดินทาง ** - กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่ เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทำการออกตั๋ว หรือชำระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี - กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการออกประเทศ-เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า(เล่มน้ำเงิน) ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ข้อมูลเพิ่้มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
  - เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว(Single)และห้องคู่ (Twin/Double)และห้องพักแบบ 3 ท่าน(Triple Room)ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน - กรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม - โรงแรมฮ่องกงมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่มีเป็นห้องมีขนาดกระทัดรัต ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ ละโรงแรมนั้นๆและห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
  ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ที่สายการบินและบริษัททัวร์เรียกเกบ็และการจดัที่นั่งของกรุีปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทาง บริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้)ผู้เดินทางจะต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
  การจองทัวร์ : - กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 21วัน) กรณียกเลิก : - ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด 30ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล ,วันหยุด นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น - ยกเลิกการเดินทาง 15- 50วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์30%และริบเงินมัดจำทั้งหมด - ยกเลิกภายใน วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ 14ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีเจ็บป่วย : - กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความ เป็นจริง - ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียงวันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี7 รหัสทัวร์ : THB11-CX-HK-18MAY-26OCT19 เงื่อนไขอื่น ๆ : - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตาม จำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ )15 ท่านขึ้นไปเนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ เดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม
  - บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ - เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึง ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ - หนังสือเดินทางต้องมีอายการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผ้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ 6 หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า เท่านั้น เดินทางได้ - ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน การประท้วง, การนัดหยุด ,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน งาน,ทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ ของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งลูกค้าจะต้อง ยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม - ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผ้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน รายการท่องเที่ยวซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์ - ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ,ไม่ทานอาหารบาง เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว มื้อ,เป็นการชำระเหมาขาด - ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน - กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น - ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน ชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋ว ดังกล่าว - เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด - กร๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด รหัสทัวร์ : THB11-CX-HK-18MAY-26OCT19 - ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทำให้ท่าน โดนปฏิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทำพาสปอร์ต เล่มใหม่ก่อนทำการจองทัวร์ - กรณีมี“คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อย่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น - กรณี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด อายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อย่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG01 CX มหัศจรรย์ HONGKONG SHENZHEN 3 วัน 2 คืน (261019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊าขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ฮ่องกง : HKG10 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3D2N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com