ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG002 CX มหัศจรรย์ HONGKONG NGONG PING 3 วัน 2 คืน (251019)
ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG002 CX มหัศจรรย์ HONGKONG NGONG PING 3 วัน 2 คืน (251019)
เส้นทาง ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 14,900
รหัสทัวร์ THB11-CX-HK-23MAY-25OCT19
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน CX
ฮ่องกง – Mongkok Ladies Market
วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-รีพลัสเบย์
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย
สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง
ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,900-19,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ –ฮ่องกง– Mongkok Ladies Market
X X X
  Day2 วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งนาธาน จมิซ่าจุ่ย
อาหาร อาหาร X
  Day3 สักการะพระใหญ่วัดโป่ หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท-กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ –ฮ่องกง– Mongkok Ladies Market
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งนาธาน จมิซ่าจุ่ย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : สักการะพระใหญ่วัดโป่ หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท-กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
25 - 27 ต.ค. 62
16,900
22,400
-
16,900
16,900

รายละเอียดกำหนดการ

วันที่1 : กรุงเทพฯ –ฮ่องกง– Mongkok Ladies Market

12.00 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิช้ัน 4 ประตู 5-6 Row M เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค CathayPackfic Airways (CX)โดยมีเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
14.55 น.
เดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX 654 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
18.50 น.
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผ่านพิธีการ ตรวจคนเข้าเมืองให้ท่านออก “ Exit B”
จากนั้น
เดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งแห่ง Mongkok Ladies Marke (อิสระอาหารเย็น)
จากนั้น
นําท่านเข้าสู่ที่พัก Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า

วันที่2 : วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย

เช้า
บริการอาหารเช้าแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
นําท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหันนั่นเอง นมัสการเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคลนมัสการเทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัด ที่โด่งดงัที่สุดของฮ่องกง เทพซ่ึงข้ึนชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและพบกับผู้คนมากมายที่นําธูปและของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆต้ังแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทําธุรกิจ จากนั้นเยี่ยมชมโรงงาน“จิวเวอร์รี่”ที่ข้ึนชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอดและแวะชมโรงงานหยก (วัดหวังต้าเซียนมีการปิดปรับปรุงวัดบางส่วน ตั้งแต่ปลาย มี.ค. 62 เป็นต้นไป เป็นเวลา 1 ปีและยังไม่มีกําหนดเปิดอย่างเป็นทางการแต่ยังมีบางส่วนที่สามารถเข้าไปสักการะได้ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมอีกครั้งค่ะ)
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
นําท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทน์เสี้ยวแห่งนี้สวยที่สุดแห่งหนึ่งและยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์หลายเรื่องมีรูปป้ันของเจา้แม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทําหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลขา้มสะพานต่ออายซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งคร้ังจะมีอายเุพิ่มขึ้น 3 ปี
จากนั้น
นําท่านสู่ถนนนาธาน ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ยมักจะตั้งต้น กัน ที่สถานีจิมซาจุ่ยมีร้านขายของท้งั เครื่องหนัง,เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า,กล้องถ่ายรูป และสินคา้แบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกันได้(อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
จากนั้น
นําท่านเข้าสู่ที่พัก Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า

วันที่3 : สักการะพระใหญ่วัดโปหลิน-นั่งกระเช้านองปิ ง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท-กรุงเทพฯ

เช้า
บริการอาหารเช้าแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
นําท่านนั่งกระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิ งในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพ้ืนที่ 1.5 เฮคตาร์เหนือระดับนํ้าทะเล 371 เมตร อิสระให้ท่านนมัสการ พระใหญ่วัดโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
อิสระทุกท่านที่ City Gate Outletแหล่งรวมเสื้อผ้าแบรนด์เนม ห้างOUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลันเตา ห่างจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงเพียง 10 นาทีต้งัอยบู่ริเวณสถานีรถไฟใต้ดินตงชงมีเส้ือผ้าแบรนด์ชั้นนํามากมายให้เลือกช้อปรวมทั้งเครื่องประดับเสื้อผ้าเด็กรองเท้ากีฬาและ ของตกแต่งบ้าน สินค้าลดพิเศษ รวมทั้งบริเวณ ชั้น 1 ยังเป็น Fast Food ชื่อดังอย่าง McDonald’s ,KFC และอื่นๆอีกมากมาย ชั้นใต้ดนยังมี Supermarket มีรายการให้เลือกซื้อเลือกหาไม่ว่าจะเป็นอาหาร ขนม อุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ และ สินค้าอีกมากมาย Citygate Outlets Mall มีร้านอาหารนานาชาติมากมายให้เลือกรับประทานมากถึง17ร้านค้ารวมทั้งอาหารไทยรสเลิศ ชั้น บนสุดของห้างยงัมีร้านกาแฟสุดเก๋ให้นั่งจิบนั่ง พักให้หายเหนื่อย ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok
ไฟล์ทบิน CX 617
21.35 น. เหิรฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิกเที่ยวบินที่ CX617 23.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
ไฟล์ทบิน CX 709
22.25 น. เหิรฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิกเที่ยวบินที่ CX709 00.15 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

อัตราค่าบริการรวม
   ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว  ที่พักโรงแรมตามรายการ2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)  อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ  ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ  ค่าแรงไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง  ภาษีนํ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)  ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20กก.ต่อ 1 ใบ  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพมิ่ 7%
อัตราค่าบริการไม่รวม
   ค่าทําหนังสือเดินทางไทยและค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานท้ังทเี่มืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถใน อัตรา 250 HKD/ทริป/ลูกทัวร์1 ท่าน **เริ่ม ตั้งแต่1 พ.ค.62เป็ นต้นไป**(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
หมายเหต(ุกรุณาอ่านรายละเอียดด้วยค่ะ)
  การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวคือร้านชา ร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี ***ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที -90 นาทีซึ่งไม่มีการบังคับให้ท่านซื้อ ซื้อหรือไม่ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดใดทั้งสิ้นหากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว***รายการทัวร์โรงแรมและตารางการบินดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ในกรณีไม่ลงร้านรัฐบาลต้องจ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท
เงื่อนไขการเดินทาง
  กรุ๊ป 9 ท่าน ขึ้นไปออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ กรุ๊ป 1 –8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คืนค่าทัวร์เต็มจํานวน) ** โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนเดินทาง ** กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการออกตั๋วหรือชําระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี  กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
   เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว(Single)และห้องคู่(Twin/Double)และห้องพักแบบ 3 ท่าน(Triple Room)ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน  กรณีที่มการจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม  โรงแรมฮ่องกงมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องมีขนาดกระทัดรัต ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
  ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจดัที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กํา หนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว(กรณีตั๋วREFUNDได้)ผู้เดินทางจะต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
  การจองทัวร์ :  กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า15วันมิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน) กรณียกเลิก :  ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจําทั้งหมด  ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีเจ็บป่วย :  กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง  ในกรณีเจ็บ ป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี เงื่อนไขอื่น ๆ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม
   บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ  หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า6เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )  ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณที่เกดิเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)  ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอย่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)  ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด  ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน  กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน ้ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว  เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด  กร๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง ุเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมด  ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทํ าให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทําให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  กรณีมี“คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น  กรณี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ แล้วจึงมัดจําเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG002 CX มหัศจรรย์ HONGKONG NGONG PING 3 วัน 2 คืน (251019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊าขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com