ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG001 MS มหัศจรรย์ HONGKONG SHENZHEN 3 วัน 2 คืน (241019)
ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG001 MS มหัศจรรย์ HONGKONG SHENZHEN 3 วัน 2 คืน (241019)
เส้นทาง ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 8,999
รหัสทัวร์ THB11-MS-HK-6JUN-24OCT19
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน MS
ฮ่องกง – เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ – หยก-ช้อปปิ้งตงเหมิน
โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove 
วัดแชกงมิว – วัดหวังต้าเซียน
โรงงานจิวเวอรี่ – ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย
สายการบิน : EGYPT AIR (MS)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,999-10,999 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ –ฮ่องกง –เซินเจิ้น
X X X
  Day2 เซินเจิ้น – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น – ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ– หยก– ช้อปปิ้งตงเหมิน –โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 วัดแชกงมิว–วัดหวังต้าเซียน –โรงงานจิวเวอรี่– ช้อปปิ้งนาธาน จมิซาจุ่ย–กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ –ฮ่องกง –เซินเจิ้น
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เซินเจิ้น – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น – ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ– หยก– ช้อปปิ้งตงเหมิน –โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : วัดแชกงมิว–วัดหวังต้าเซียน –โรงงานจิวเวอรี่– ช้อปปิ้งนาธาน จมิซาจุ่ย–กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
19 - 21 ก.ย. 62
8,999
12,499
8,999
8,999
8,999
26 - 28 ก.ย. 62
8,999
12,499
8,999
8,999
8,999
10 - 12 ต.ค. 62
10,999
14,499
10,999
10,999
10,999
17 - 19 ต.ค. 62
9,999
13,499
9,999
9,999
9,999
22 - 24 ต.ค. 62
10,999
14,499
10,999
10,999
10,999
24 - 26 ต.ค. 62
10,999
14,499
10,999
10,999
10,999

รายละเอียดกำหนดการ

วันที่1 : กรุงเทพฯ –ฮ่องกง –เซินเจิ้น

11.30 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตู8 Row Q เคาน์เตอร์สายการบิน Egypt Air (MS) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
14.25 น.
ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน MS 960 ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
18.00 น
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kokหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านออก “ Exit B”
เย็น
บริการอาหารเย็น Set Box จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่เซินเจิ้น โดยรถไฟ จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทียบเท่า ระดับ 4**

วันที่2 : เซินเจิ้น – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น – ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ– หยก– ช้อปปิ้งตงเหมิน –โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศ เซินเจิ้น เมืองที่ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของประเทศจีน ภายหลังจากการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเมื่อปีค.ศ.1979 ทำให้เศรษฐกิจของจีนเติบโตและเป็นทำรายได้ให้ ประเทศจีนมากที่สุด เซินเจิ้นได้รับการพัฒนาจนเจริญ ทันสมัยและมีภูมิทัศน์สวยงาม นำท่านไปยัง SHENZHEN MUSEUM (พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น มีทั้งโบราณวตัถุประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวัฒนธรรมและศิลปะเปิดให้เข้าชมมาตั้งแต่ปี1988 จากน้ันนำท่านแวะชมและเลือกซื้อสินค้าโอท็อปของประเทศจีน เช่น ชาจีน,ยางพารา ,บัวหิมะ และหยก
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร: เมนูพิศษ อาหารซีฟู๊ด นำท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเซินเจิ้นนิยมขอพรในเรื่องหน้าที่การงาน สักการะขอพระเทพ เจ้ากวนอู เป็นเทพสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี และความกล้าหาญ นำท่านเดินทางสู่ ตลาดตงเหมิน แหล่งช้อปปิ้งย่านวยัรุ่นของชาวจีน ให้ทุกท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมายตามอัธยาศัย อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค และอื่นๆอีกมากมาย
คํ่า
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูเป็ดปักกิ่ง +ไวน์แดง ชม MANGROVE GROOVE โชว์ม่านน้ำ การแสดงที่นำเอาแสงเลเซอร์สีเสียงและม่านน้ำ มาผสมผสานกันด้วยเทคนิคและทีมงานผู้สร้างงานระดับโลก OCTBAYได้ทุ่มทุนกว่า 200ล้านหยวน จัดแสดง ณ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ด้วยเรื่องราวของเด็กหญิง ผู้มีความกล้าหาญกับลิง ที่ช่วยกันออกตามหา เครื่องบรรเลงเพลงวิเศษที่จะนำมา ใช้ปลดปล่อยนกออกจากเวทย์มนตร์ของป่าโกงกางท่านจะได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนาน และประทับใจกับสุดยอดการแสดงสุดอลังการ์ชุดนี้ **ในกรณีโชว์ม่านน้ำ MANGROVE GROOVE ปิดจะเปลี่ยนเป็นดูโชว์ วัฒนธรรมที่หมูบ้านวัฒนธรรมแทน** จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทียบเท่า ระดับ 4**
แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG001 MS มหัศจรรย์ HONGKONG SHENZHEN 3 วัน 2 คืน (241019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊าขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ฮ่องกง : HKG10 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3D2N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com