ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : XW-H25 HARBIN SO COOL เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฉางชุน 6 วัน 4 คืน (210220)
ทัวร์จีน : XW-H25 HARBIN SO COOL เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฉางชุน 6 วัน 4 คืน (210220)
เส้นทาง ทัวร์จีน ฮาร์บิน
ทัวร์จีน เสิ่นหยาง
ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 19,888
รหัสทัวร์ THB12-XW-CN-20DEC19-21FEB20
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน XW
เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง
ถนนโบราณหม่านชิง -เมืองจี๋หลิน
เมืองฮาร์บิ้น-เกาะพระอาทิตย์
เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น 
โบสถ์เซ็นโซเฟีย-ถนนจงยาง
อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน
เมืองฉางชุน-พระราชวังจอมปลอม
ผ่านชมกระทรวงทั้งแปดของแมนจู
จัตุรัสเหวินฮั่ว
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง
X X X
  Day2 สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง -เมืองจี๋หลิน
X อาหาร อาหาร
  Day3 เมืองจี๋หลิน-เมืองฮาร์บิ้น-เกาะพระอาทิตย์-เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 โบสถ์เซ็นโซเฟีย-ถนนจงยาง-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน-เมืองฉางซุน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เมืองฉางชุน-พระราชวังจอมปลอม-ผ่านชมกระทรวงทั้งแปดของแมนจู-จัตุรัสเหวินฮั่ว-เมืองเสิ่นหยาง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 เสิ่นหยาง-สนามบินดอนเมือง
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง -เมืองจี๋หลิน
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองจี๋หลิน-เมืองฮาร์บิ้น-เกาะพระอาทิตย์-เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : โบสถ์เซ็นโซเฟีย-ถนนจงยาง-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน-เมืองฉางซุน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองฉางชุน-พระราชวังจอมปลอม-ผ่านชมกระทรวงทั้งแปดของแมนจู-จัตุรัสเหวินฮั่ว-เมืองเสิ่นหยาง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เสิ่นหยาง-สนามบินดอนเมือง
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
05 - 10 ก.พ. 63
22,888
28,388
22,888
25,888
25,888
07 - 12 ก.พ. 63
21,888
27,388
21,888
24,888
24,888
12 - 17 ก.พ. 63
21,888
27,388
21,888
24,888
24,888
14 - 19 ก.พ. 63
21,888
27,388
21,888
24,888
24,888
19 - 24 ก.พ. 63
21,888
27,388
21,888
24,888
24,888
21 - 26 ก.พ. 63
19,888
25,388
19,888
22,888
22,888

รายละเอียดกำหนดการ

วันแรก สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง

23.00 น.
คณะเดินทาง พร้อมกันที่ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออก สนามบินนานาชาติดอนเมือง หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินหมายเลข 7สายการบิน NokScoot (XW) (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่) กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

วันที่สอง สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง -เมืองจี๋หลิน

02.45 น.
เดินทางสู่ เมืองเสิ่นหยาง โดยสายการบิน NokScoot เที่ยวบินที่ XW878
08.50 น.
ถึง เมืองเสิ่นหยาง เมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิง มีซื่อเดิมเป็นภาษาแมนจูว่า “มุกเดน” นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ ออกมาพบกับไกด์ท้องถิ่น นำท่านแวะ ร้านขายเสื้อกันหนาว ให้ท่านได้เลือกซ้ือ เดินทางสู่ พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง โบราณสถานจากสมัยต้นราชวงศ์ชิง ที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี และมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากกับพระราชวังหลวงที่กรุงปักกิ่งแต่มีขนาดเล็กกว่า สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1625 ภายหลังจากที่ราชวงศ์แมนจูได้สถาปนาให้เสิ่นหยางเป็นราชธานีประกอบด้วยตำหนักใหญ่น้อยกว่า 300 ห้อง บนพื้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตร ภ ายหลังจากที่ราชวงศ์หมิงถูกโค่นล้มลง (ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจูก็ได้สถาปนาราชวงศ์ชิงขึ้น และได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ ที่กรุงปักกิ่ง และใช้เสิ่นหยางเป็นเมืองหลวงแห่งที่สอง รวมทั้งใช้พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับขององค์จักรพรรดิหลายพระองค์ เช่น คังซี, เฉียนหลง, เจียชิ่ง ฯลฯ เมื่อครั้งเสด็จเยือนทางเหนือ (พระราชวังกู้กงปิดทุกวันจันทร์ หากกรุ๊ปไปตรงวันจะนำท่านไปสวนเป่ยหลิงแทน) ชม ถนนโบราณหม่านชิง หรือ ถนนแมนจู ที่มีบรรยากาศแบบโบราณเหมือนนำท่านกลับสู่อดีตเมื่อสามร้อยกว่าปีที่แล้ว
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แวะชม ร้านขายสินค้าพื้นเมือง ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ เมืองจี๋หลิน เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 4 ชม.)
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก เมืองจี๋หลิน Heng Yang Hotel (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่สาม เมืองจี๋หลิน-เมืองฮาร์บิ้น-เกาะพระอาทิตย์-เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม เดินทางสู่ เมืองฮาร์บิ้น เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อนและเลื่องชื่อในฐานะเป็นเมืองน้ำแข็งของประเทศ (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 4 ชม.)
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ ไท่หยางเต่า หรือ เกาะพระอาทิตย์ (Sun Island) เกาะขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำซงฮัวเจียมีเนื้อที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ใหญ่ที่สุดของเมืองฮาร์บิ้น ซึ่งปัจจุบันเกาะแห่งนี้ได้มีการจัดแสดงการแกะสลักหิมะเป็นประจำทุกปี ซึ่งหิมะจะถูกแกะสลักเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น พระราชวังกู้กง กำแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน และอื่นๆ อีกมากมาย และยังมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ สเก็ตน้ำแข็ง,นั่งรถม้า,เลื่อนหิมะ ฯลฯ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ)
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านชม ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย หรือ เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น ที่เมืองฮาร์บิ้นจะมีฤดูหนาวที่เยือกแข็งและยาวนานที่สุด ทำให้ฮาร์บิ้นซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมืองน้ำแข็ง โดยงานนี้จะมีการนำน้ำแข็งก้อนใหญ่โต มาแกะสลักออกมาเป็นรูปทรงต่างๆ ผสมผสานกับการประดับแสงไฟสีสรรค์ต่างๆ ทำให้เกิดความสวยงามสุดมหัศจรรย์ ให้ท่านชมความงดงามของโคมไฟน้ำแข็งยามค่ำคืนตามอัธยาศัย (กำหนดการจัดงานปีนี้ 46th Harbin Ice Lantern Art Fair ประมาณวันที่ 22 ธ.ค. 62- ก.พ. 63) หมายเหตุ: หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวนส่งผลให้น้ำแข็งละลาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทดแทน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี เข้าสู่ที่พัก เมืองฮาร์บิ้น Starway Hotel Harbin Convention & Exhibition Center (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่สี่ โบสถ์เซ็นโซเฟีย-ถนนจงยาง-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน-เมืองฉางซุน

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม แวะชมร้านศิลปะรัสเซีย ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย นำท่านชมด้านนอก โบสถ์เซ็นโซเฟีย 1ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธิพลในอาร์บิ้น สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1970 ออกแบบและสร้างโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย เมื่อก่อนเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญต่างๆ ของชาวรัสเซีย แต่มาถูกทำลายตอนปฏิวัติวัฒนธรรม และได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งโดยพยายามรักษารูปแบบเดิมไว้ให้ได้มากที่สุด ซึ่งใช้เวลาถึง 9 ปี ถือได้ว่าเป็นโบสถ์ กรีกออร์โธดอกซ์ (Greek Orthodox) ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก ตัวโบสถ์สูง 53 เมตร มีโถงหลักที่มีหลังคารูปหัวหอมสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทม์คล้ายกับสถาปัตยกรรม ของจัตุรัสแดงในกรุงมอสโคว แต่ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นศูนย์ศิลปะและสถาปัตยกรรม แสดงภาพถ่ายขาวดำเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองฮาร์บิ้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ถนนจงยาง ถนนเก่าแก่ที่มีประวัตินับร้อยปี เป็นถนนการค้าที่ขึ้นชื่อของเมืองฮาร์บิน ถนนสายนี้มีสไตล์การก่อสร้างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ตามสองข้างทางที่สำคัญมีอาคารบ้านเรือนสไตล์ยุโรปมากถึง ๗๑ แห่งซึ่งส่วนใหญ่สร่างขึ้นระหว่างปี 1903 ถึง ปี 1927 มีลักษณะพิเศษที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชม อนุสาวรีย์ฝั่งหง ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณชายฝั่งแม่น้ำซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 ซึ่งน้ำในแม่น้ำ ซงฮัวเจียงสูงกว่าตัวเมืองฮาร์บิ้น 7 เมตร และเหลือเพียง 20 เซนติเมตร น้ำก็จะทะลักเข้ามาในตัวเมือง จึงได้มีการสร้างเขื่อนให้สูงขึ้นอีก 30 เซนติเมตร ตลอดเขื่อนกว่า 140 กิโลเมตร เป็นเวลา 28 วัน จน ในที่สุดน้ำก็ไม่สามารถไหลเข้ามาท่วมเมืองฮาร์บิ้นได้ ทั้งๆที่กระแสน้ำเป็นกระแสน้ำที่สูงที่สุดในรอบ 52 ปี อนุสาวรีย์เป็นเสาทรงกลมแบบ โรมัน สูง13เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลักกลุ่มกรรมกร ชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนักศึกษาที่ร่วมใจร่วมแรงกัน ชม ซื่อต้าหลินกงหยวน หรือ สวนสาธารณะสตาลิน สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1953 เพื่อเป็นหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีต่อกันในขณะนั้นระหว่างสองชาติมหาอำนาจแห่งโลกคอมมิวนิสต์ ซึ่งสวนแห่งนี้เป็นสวนพฤกษชาติที่ถูกจัดวางในสไตล์รัสเซีย ตกแต่งด้วยต้นไม้,แปลงดอกไม้ และชุดรูปสลักหิน นอกจากนั้นยังเป็นจุดชมทัศนียภาพของแม่น้ำซงฮัว ซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งด้วยต่อด้วย เดินทางสู่ เมืองฉางชุน (ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 4 ชม.)
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก เมืองฉางชุน Guoshang Hotel (4*) :หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ห้า เมืองฉางชุน-พระราชวังจอมปลอม-ผ่านชมกระทรวงทั้งแปดของแมนจู-จัตุรัสเหวินฮั่ว-เมืองเสิ่นหยาง

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังจอมปลอม หรือ วังปูยี ซึ่งเป็นที่ประทับของจักรพรรดิปูยี จักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ชิงหรือกษัตริย์องค์สุดท้ายของแผ่นดิน นอกจากนี้ให้ท่านชมห้องหับต่างๆที่ปูยีเคยใช้นอน ,นั่งสูบบุหรี่ ,อ่านหนังสือ และใช้ความคิดตามลำพัง มีรูปภาพและจดหมายให้เห็นภาพในช่วงนั้น และจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงชีวิตความเป็นอยู่ในวัง นำท่านชมด้านนอก กระทรวงทั้งแปดของแมนจู ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฉางชุน ซึ่งประกอบด้วย 8 กระทรวงของสมัยรัฐแนจูกัว ประกอบไปด้วยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตร และกระทรวงสาธารณสุข ก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ.1936
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม จัตุรัสเหวินฮั่ว หรือ ลานวัฒนธรรม เป็นลานวัฒนธรรม เป็นลานกว้าง ขนาดใหญ่ของเมืองฉางชุน นับเป็นสัญลักษณ์สิ่งก่อสร้างของเมือง นำท่านเดินทางสู่ เมืองเสิ่นหยาง (ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 4 ชม.)
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก เมืองเสิ่นหยาง Shenyang Vienna International Hotel (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่หก เสิ่นหยาง-สนามบินดอนเมือง

เช้า
บริการอาหารเช้าแบบกล่อง นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเสิ่นหยาง
10.15 น.
เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NokScoot เที่ยวบินที่ XW877 *ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
15.10 น.
เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

อัตราค่าบริการรวม
    1.ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK) – เสิ่นหยาง (SHE) – กรุงเทพฯ(DMK) 2.ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง) 3.ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามที่ระบุไว้ในรายการ) 4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์ 5.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระได้จำนวน1ใบต่อท่าน น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกำหนด 6.ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อัตราค่าบริการไม่รวม
    1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ 2.ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport) 3.ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบเดี่ยว วีซ่าจีนแบบธรรมดา 4 วันทำการ ท่านละ 2,200 บาท/ วีซ่าจีนแบบด่วน 2 วันทำการ ท่านละ 3,500 บาท 4.ค่าทำหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว 5.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกินท่านต้องชำระค่าน้ำหนักกระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ 6. (6.1) ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 350 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (6.2) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 400 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่) 7.ค่าทัวร์ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาค่าทัวร์ปกติ
เงื่อนไขในการจอง
    มัดจำท่านละ 10,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
การยกเลิกการจอง
    เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
หมายเหตุ
    กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 5. รายการท่องเที่ยวสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่เข้าพัก ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของแต่ละโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง และอาจมีค่าบริการเพิ่มเติมของแต่ละสนามบิน มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการต่างๆไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 12. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน 13. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 14. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : XW-H25 HARBIN SO COOL เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฉางชุน 6 วัน 4 คืน (210220)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com