ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย : FT-TBS GF02V เที่ยว 3 ประเทศ จอร์เจีย อาร์เมเนีย บาร์เรน 8 วัน 6 คืน (181019)
ทัวร์จอร์เจีย : FT-TBS GF02V เที่ยว 3 ประเทศ จอร์เจีย อาร์เมเนีย บาร์เรน 8 วัน 6 คืน (181019)
เส้นทาง ทัวร์จอร์เจีย
ราคาเริ่มต้น 52,990
รหัสทัวร์ THF4-GF-GD-12JUL-18OCT19
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
สายการบิน GF
บาห์เรน – มัสยิด Al Fateh
ป้อมปราการบาห์เรน Qal’at al–Bahrain
ประตูสู่บาห์เรน (Bab al Bahrain)
ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง Manama Souq
ทบิลิซี่ – เมืองกอรี่ – อุพลิสชิเค่ – ถ้ำอุพลิสชิเค่
ซาดาโคล-อาร์เมเนีย – โบสถ์ฮัคพัท
เมืองดีลีจาน – ทะเลสาบเซวาน-วิหารเซวาน
กรุงเยเรวาน – เมืองเอคิดไมอัดซิน
วิหารชวาร์ทน็อตส์ – หุบเขาเอวาน
วิหารการ์นี่-อารามเก็กฮาร์ด-เมืองบากราทาเชน
ซาดาโคล-เมืองมิสเคด้า – วิหารสเวติสเคอเวรี
ป้อมอนานูรี่-เมืองคาซเกบี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้
ป้อมนาริคาล่า-โบสถ์Metekhi – วิหารซิโอนี่
สายการบิน : GULF AIR (GF)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 52,990-55,990 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 บาห์เรน – มัสยิดAl Fateh – ป้อมปราการบาห์เรน Qal’at al–Bahrain ประตูสู่บาห์เรน (Bab al Bahrain) – ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง Manama Souq
X อาหาร อาหาร
  Day2 บาห์เรน – ทบิลิซี่ – เมืองกอรี่ – อุพลิสชิเค่ – ถ้ำอุพลิสชิเค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ทบิลิซี่ – ซาดาโคล – อาร์เมเนีย – โบสถ์ฮัคพัท – เมืองดีลีจาน – ทะเลสาบเซวาน – วิหารเซวาน – กรุงเยเรวาน
อาหาร X อาหาร
  Day4 กรุงเยเรวาน – เมืองเอคิดไมอัดซิน – วิหารชวาร์ทน็อตส์ – กรุงเยเรวาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 กรุงเยเรวาน – หุบเขาเอวาน – วิหารการ์นี่ – อารามเก็กฮาร์ด – เมืองบากราทาเชน – ซาดาโคล – ทบิลิซี่
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 เมืองมิสเคด้า – วิหารสเวติสเคอเวรี – ป้อมอนานูรี่ – เมืองคาซเกบี้– โบสถ์เกอร์เกตี้– ทบิลิซี่
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 กรุงทบิลิซี่ – ป้อมนาริคาล่า – โบสถ์Metekhi – วิหารซิโอนี่ – ทบิลิซี่ – บาห์เรน – กรุงเทพ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : บาห์เรน – มัสยิดAl Fateh – ป้อมปราการบาห์เรน Qal’at al–Bahrain ประตูสู่บาห์เรน (Bab al Bahrain) – ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง Manama Souq
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : บาห์เรน – ทบิลิซี่ – เมืองกอรี่ – อุพลิสชิเค่ – ถ้ำอุพลิสชิเค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ทบิลิซี่ – ซาดาโคล – อาร์เมเนีย – โบสถ์ฮัคพัท – เมืองดีลีจาน – ทะเลสาบเซวาน – วิหารเซวาน – กรุงเยเรวาน
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : กรุงเยเรวาน – เมืองเอคิดไมอัดซิน – วิหารชวาร์ทน็อตส์ – กรุงเยเรวาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : กรุงเยเรวาน – หุบเขาเอวาน – วิหารการ์นี่ – อารามเก็กฮาร์ด – เมืองบากราทาเชน – ซาดาโคล – ทบิลิซี่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เมืองมิสเคด้า – วิหารสเวติสเคอเวรี – ป้อมอนานูรี่ – เมืองคาซเกบี้– โบสถ์เกอร์เกตี้– ทบิลิซี่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : กรุงทบิลิซี่ – ป้อมนาริคาล่า – โบสถ์Metekhi – วิหารซิโอนี่ – ทบิลิซี่ – บาห์เรน – กรุงเทพ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
11 - 20 ต.ค. 62
53,990
62,890
53,990
53,990
53,990
18 - 27 ต.ค. 62
55,990
64,890
55,990
55,990
55,990

รายละเอียดกำหนดการ

วันที่1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – บาห์เรน – มัสยิดAl Fateh – ป้ อมปราการบาห์เรน Qal’at al–Bahrain – ประตูสู่ บาห์เรน (Bab al Bahrain) – ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง Manama Souq

08.30 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิบริเวณผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู9 เคาน์เตอร์ U เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน GULF AIR (GF) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาทีและผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที หมายเหตุ เพื่อความสะดวกสูงสุด และเป็นไปตามกฎของสายการบิน GULF AIR ให้ท่านจัดกระเป๋าสัมภาระใบเล็กออกมา 1 ชุด สําหรับพักค้างคืนที่บาห์เรน เนื่องจากกระเป๋าใบใหญ่จะทําการ Check Through ไปยังปลายทางประเทศจอร์เจีย
11.00/11.50 น.
บินลัดฟ้าสู่บาห์เรน โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF153 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 45 นาที
14.35 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน ประเทศบาห์เรน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนําท่านชม มัสยิด Al Fateh หนึ่งในมัสยิดที่ขึ้นชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ของโลกที่ถูกตั้งชื่อตามกษัตริย์ผู้สร้างเมือง ‘Ahmed Al Fateh’ เป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในปี1987 และเป็นมัสยิดที่ถูกตกแต่งด้วยวัสดุชั้นเลิศที่รวบรวมมาจากทั่วโลก อาทิเช่น ลูกแก้วตกแต่งบนพื้นจากอิตาลีโคมไฟจากออสเตรียหรือแม้แต่ประตูไม้สุดอลังการที่ทําจากอินเดีย ซึ่งนอกจากจะเป็นมัสยิดที่เป็นจุดศูนย์รวมดวงใจของชาวบาห์เรนแล้ว ในปี 2006 มัสยิดแห่งนี้ยังถูกประกาศให้เป็นหอสมุดแห่งชาติอีกด้วย***ขอสงวนสทิธ์ิยกเลิกการเข้าชมด้านในมัสยิดในกรณีที่มีการทําพิธีทางศาสนา หรือมีประกาศห้ามเข้าชมภายในมัสยิด เป็นการถ่ายรูปชมรอบมัสยิดด้านนอกแทน*** จากนั้นเราจะพาท่านไปสัมผัสเรื่องราวประวัติศาสตร์5,000 ปีที่ ป้อมปราการบาห์เรน (Qal’at al-Bahrain) หรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่า ‘Bahrain Fort’ แหล่งอารยธรรมโบราณที่นักโบราณคดีคาดว่ามันถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ช่วง 2,300 ปีก่อนคริสต์ศักราช ซึ่งในอดีตมันเคยเป็นทั้งที่พํานักของกษัตริย์ป้อมปราการส าหรับป้องกันเมืองจากข้าศึก และยังเป็นสถานที่ๆ ชาวสุเมเรี่ยนเชื่อว่าเป็นจุดนัดพบเพื่อเข้าถึงพระเจ้า และที่ป้อมปราการแห่งนี้ท่านจะได้เห็นความน่ามหัศจรรย์ใจของภูมิปัญญาในการก่อสร้างป้อมปราการขึ้นมาจากหินจนมีความแข็งแกร่งมานานนับพันปีที่แม้แต่นักโบราณคดีก็ยังหาคําตอบที่แน่ชัดไม่ได้อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO World Heritage Site ในปี ค.ศ.200 จากนั้นนําท่านสู่ประตูสู่บาห์เรน (Bab al Bahrain) ออกแบบโดย Sir Charles Belgrave ที่ปรึกษาเจ้าผู้ครองรัฐบาห์เรนเพื่อเป็นทางเข้าไปสู่ตลาดมานามาซึ่งเป็นย่านธุรกิจที่สําคัญและแหล่งจับจ่ายของท้องถิ่น สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ค.ศ. 1945 และได้รับการตกแต่งเพิ่มเติมในปีค.ศ. 1986 เพื่อปรับเปลี่ยนให้มีรูปร่างเป็นสถาปัตยกรรมอิสลามมากขึ้น จากนั้นเราจะพา ท่านไปเปิดประตูสู่วัฒนธรรมวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของชาวบาห์เรนที่ ตลาดพื้นเมือง Manama Souq ตลาดขนาดใหญ่ใจกลางเมืองที่มีความสําคัญต่อวิถีชีวิตของชาวเมือง ซึ่งที่นี่ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นอย่างเป็นกันเอง พร้อมช็อปปิ้งของฝากอันเป็นเอกลักษณ์จากประเทศบาห์เรน และลิ้มรสอาหารพื้นเมืองขนานแท้ที่หาชิมที่ไหนไม่ได้ในโลกนี้
ค่ำ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานําท่านเข้าที่พัก Juffair Gate Hotel ระดับ4* หรือเทียบเท่า

วันที่2 : บาห์เรน – ทบิลิซี่ – เมืองกอรี่ – อุพลิสชิเค่ – ถํ้าอุพลิสชิเค่

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านผ่านชมและแวะถ่ายรูปด้านนอก ตึก Bahrain World Trade Center ศูนย์กลางทางการเงินของบาห์เรน ตึก คู่ที่สูงที่สุดในประเทศบาห์เรน ด้วยความสูงกว่า 240 เมตร ซึ่งเป็นตึกที่เกิดจากการร่วมมือของสถาปนิกจากทั่วโลก และที่ สําคัญมันยังเป็นตึกแรกในโลกที่มีการน าเทคโนโลยีกังหันเชื่อมต่อเข้ากับตัวอาคารอีกด้วย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน
11.15 น.
บินลัดฟ้าสู่ กรุงทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF033 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที
15.15 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซีประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 3ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนําท่านสู่ อุพลิสชิเค่ (Ulistsikhe Cave) หนึ่งในเมืองถํ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้ว กว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique periods) ช่วง500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญสุดขีดคือ ในช่วงคริสตวรรษที่ 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้างไป ท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น (Pagan) ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟ เป็นลัทธิของคนในแถบนี้ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้าเมื่อ 1700 ปีก่อน และยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9
ค่ำ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานําท่านเข้าที่พัก Riverside Hotel ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

วันที่3 : ทบิลิซี่ – ซาดาโคล – อาร์เมเนีย – โบสถ์ฮัคพัท – เมืองดีลีจาน – ทะเลสาบเซวาน – วิหารเซวาน – กรุงเยเรวาน

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนําท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาโคล เพื่อ เดินทางสู่ประเทศอาร์เมเนีย เมื่อถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง ทุกท่านต้องลงจากรถเพื่อมาผ่านด่านและตรวจเอกสารขาออกจากอาร์เมเนีย เพื่อเข้าประเทศจอร์เจีย โดยทุก ท่านต้องนํากระเป๋าเดินทางและสิ่งของทุกอย่างลงจากรถ เพื่อผ่านการ X-ray และ ผ่านด่านการตรวจเอกสารคนเข้าเมืองประเทศอาร์มีเนียเป็นประเทศที่ไม่มีทางออก สู่ทะเล ตั้งอยู่ทางใต้ของเทือกเขาคอเคซัสและอยู่ระหว่างทะเลดํากับทะเลแคสเปียน โดยทางเหนือติดกับประเทศจอร์เจียและอาเซอร์ไบจาน ทางใต้ติดกับประเทศอิหร่าน และตุรกีอาร์เมเนีย หนึ่งในประเทศที่เข้าโดดเดี่ยวที่สุดในโลก ที่ถึงแม้ว่าจะมีประเทศ ล้อมรอบทั้งสี่ด้าน แต่เนื่องด้วยภาวะสงครามละความขัดแย้งกับประเทศโดยรอบ ปัจจุบันการเดินทางเข้าอาร์เมเนียจะเข้าได้จากทางฝั่งประเทศจอร์เจียเท่านั้น จากนั้น นําท่านเดินทางสู่เมืองฮัคพัท นําท่านชมอารามฮัคพัท เป็นอารามคริสต์อาร์เมเนีย หนึ่งในสาขาของคริสต์ออโทด็อกซ์ ที่ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 10 ในสมัยราชวงศ์คลูริเคียน (Klurikain dynasty) ตัวอารามตั้งอยุ่ยอดเขาที่รายล้อมด้วยหมู่บ้านขนาดย่อมๆ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองดีลีจานของจังหวัดทาวุส ที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของกรุงเยเรวาน อยู่ริม ทะเลสาบเซวาน ทะเลสาบนํ้าจืดขนาดใหญ่ลําดับต้นๆของโลกนําท่านชมทะเลสาบเซวาน จากนั้นนําท่านชม วิหารเซวาน กลุ่มวิหารริมทะเลสาบที่มีอายุเกือบหนึ่งพันปีตั้งอยู่บริเวณคาบสมุทรของทะเลสาบเซวาน แต่เดิมนั้นตั้งอยู่ในบริเวณเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ แต่หลังจากการผันนํ้าในยุคสมัยของสตาลิน ทําให้ปริมาณนํ้าลดลง เกาะเดิมจึงเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่โดยปริยาย โบสถ์แห่งนี้ก็เช่นเดียวกับโบสถ์คริสต์ส่วนมากในแถบทรานคอเคเซีย ที่จะตั้งอยู่ห่างไกลจากชุมชน ทําให้ในบางครั้งหากไม่มีการประกอบศาสนพิธีตัวโบสถ์จะเหมือนถูกทิ้งร้างท่ามกลางความโดดเดี่ยว จากนั้นนําท่านเดินทากลับสู่ กรุงเยเรวาน เมืองหลวงของประเทศอาร์เมเนีย เมืองที่มี ประวัติศาสตร์ยาวนานถึงสี่พันปี ในอดีตกรุงเยเรวานเป็นชุมทางสําคัญของเส้นทางสายไหม ดังนั้นจึงมีการสะสมเอกสารต้นฉบับของอาร์มีเนียโบราณ กรีก จีน ญี่ปุ่น ซีเรีย ฮีบรูโรมัน และเปอร์เซียที่มีค่าเอาไว้มากมาย ปัจจุบันเยเรวานมีประชากรราว หนึ่งล้านคน จากประชากรทั่วประเทศ 3 ล้านคนโดยประมาณ
คํ่า
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานําท่านเข้าที่พัก Anil Plaza Hotel ระดับ4*หรือเทียบเท่า

วันที่4 : กรุงเยเรวาน – เมืองเอคิดไมอัดซิน – วิหารชวาร์ทน็อตส์ – กรุงเยเรวาน

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่เมือง เอคิดไมอัดซิน เมืองสาคัญทางศาสนาของชาวอาร์เมเนีย ถูกสร้างขึ้นโดยนักบุญเกรกอรี่ในช่วงราวศตวรรษที่ 3 จากนั้นนําท่ามวิหารเอคิดไมอัดซิน โบสถ์คริสต์แห่งแรกที่สร้างขึ้นในอาร์เมเนียและคาดการณ์กันว่าเป็นวิหารที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ในราวช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 3 ตัวโบสถ์สร้างขึ้นบนบริเวนวัดของศาสนาท้องถิ่น สร้างในยุคของกษัตริย์ ทีรีดาเทสที่ 3 แห่งอาร์เมเนีย ตัววิหารได้รับความเสียหายจากสงครามหลายครั้ง ความพิเศษของโบสถ์แห่งนี้คือ ประตูขนาดใหญ่ทําด้วยไม้ที่มีภาพวาดเรื่องราวในศาสนาคริสต์รวมทั้งภาพวาดอันวิจิตรงดงามของเพดาน ชาวคริสต์มักจะมาทําการแสวงบุญที่นี่อยู่เสมอ จากนั้นชมโบราณสถาน ซวาร์ทน็อตส์ชมผลงานสถาปัตยกรรมชั้นเอกจากการอุทิศตนเพื่อศาสนาของชาวคริสต์ ในยุคกลาง ตัวอาคารก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 643 เพื่อเป็นการอุทิศแด่ นักบุญเกรกอรี่ แม้ว่าปัจจุบันโครงสร้างส่วนใหญ่ของวิหารจะเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา ทว่าบริเวณโดยรอบยังเหลือวัตถุโบราณเป็นหลักฐานสําหรับความยิ่งใหญ่ในอดีตให้ได้ชมจากนั้นนําท่านเดินทางสู่กรุงเยเรวาน
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนําท่านอิสระชมสินค้าพื้นเมือง ณ ตลาด พาค ชูกา ตลาดท้องถิ่นในร่มชื่อดัง ภายใต้โครงสร้างรูปโดมครึ่งวงกลมที่แกะสลักลวดลายอย่างวิจิตรงดงาม จากนั้นนําท่านชม The Cascade ซึ่งสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดของเยเรวาน อุทยานทางศิลปะขนาด ยักษ์สร้างเป็นบันไดขนาดมหึมา 572 ขั้น ถูกสร้างให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งชัยชนะของโซเวียตรัสเซีย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่โรงงานไวน์อารารัต หนึ่งในโรงงานผลิตบรั่นดีระดับแนวหน้าของโลก เปิดกิจการมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1887 สินค้าเป็นที่ขึ้นชื่อจนถึงขั้น ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ท่าน หนึ่งคือ ธีโอดอร์รูสเวลท์ที่ฟันธงว่า“ถ้าจะดื่ม บรั่นดีก็ต้องเป็นของอาร์เมเนียเท่านั้น” ชมพิพิธภัณฑ์ของโรงงาน ชมขั้นตอนการผลิต ชมโรงบ่มบรั่นดีด้วยถังไม้โอ๊ก จากนั้นน าท่านชม จัตุรัส Republic Square ชมความสวยงามของอาคารนีโอคลาสสิกสีชมพูบริเวณรอบ ๆ จัตุรัสมีซุ้มแกะสลักที่น่าประทับใจ ในช่วงหลังจากพระอาทิตย์ตกดินนั้น
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานําท่านเข้าที่พัก Anil Plaza Hotel ระดับ4*หรือเทียบเท่า

วันที่5 : กรุงเยเรวาน – หุบเขาเอวาน – วิหารการ์นี่ – อารามเก็กฮาร์ด – เมืองบากราทาเชน – ซาดาโคล – ทบิลิซี่

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านไปเที่ยวชมความสวยงามของ หุบเขาเอวาน (Avan Canyon) ที่มีความสวยงามของหน้าผาที่มีความสูงชัน และมีแม่นํ้าอาซัดไหลผ่านทําให้เกิดบรรยากาศที่สวยงดงาม ให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บความประทับใจ นําท่านชม วิหารการ์นี(GarniTemple) เมื่อประมาณ 1,700 ปีมาแล้ว บริเวณนี้เคยเป็นพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์อาร์เมเนีย ปัจจุบันยังคงมีสถาปัตยากรรมหลงเหลืออยู่ ซากห้องสรงนํ้า(Royal Bath House)และอาคารรูปทรงกรีก ที่ถูกสร้างขึ้นช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1 โดยกษัตริย์อาร์เมเนียในสมัยนั้น ด้านข้างของวิหารทรงกรีกก็มีซากตอของโบสถ์คริสต์ที่สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 9 เหลืออยู่ต่อมาวิหารแห่งนี้ถูกทําลายด้วยเกิดแผ่นดินไหวเมื่อปี ค.ศ. 1679 สําหรับอาคารที่พบเห็นอยู่ทุกวันนี้ เพิ่งมาประกอบใหม่ใน สมัยของสหภาพโซเวียตเมื่อปี ค.ศ.1974 นี้เอง โดยใช้เศษซากปรักหักพังของเก่าผสมกับของใหม่ จึงดูสมบูรณ์อย่างที่เห็นในปัจจุบัน จากนั้นนําท่านชมวิหารเก๊กฮาร์ด หนึ่งในความสวยงามของอาร์เมเนียเพราะวิหารที่สร้างอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่สวยงาม ยังมีส่วนที่สร้างโดยการตัดหิน เข้าไปในภูเขาอีกด้วย ตัวอาคารของวิหารเก๊กฮาร์ดนี้ ถูกสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 ให้ท่านได้ชมส่วนของห้องโถงของตัวโบสถ์ที่มีการตัดหินสร้างเป็นโดมแกะสลักอย่างสวยงาม ที่ ถูกตกแต่งอย่างสวยงามด้วยความศรัทธาในศาสนาคริสต์อย่างเต็มเปี่ยมและยังมีวิหารที่สร้างโดยการตัดหินให้กลายเป็นห้องโถง และได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 2000
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ เมืองบากราทาเชน (BAGRATASHEN) เป็นการเดินทางข้ามพรมแดน โดยมีเมืองชายแดนของอาร์เมเนียซึ่งอยู่ติดกับประเทศจอร์เจีย จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เมืองซาดาโคล (SADAKHLO) (ระยะทางประมาณ 100 กม.) ซึ่งเป็นเมืองพรมแดนที่อยู่ติดกับอาร์เมเนีย ตลอดการเดินทางท่านจะได้ชมวิวธรรมชาติอันสวยงามของเทือกเขาคอเคซัสน้อยที่อยู่ ระหว่างอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจาน (เมื่อถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกท่านต้องลงจากรถ เพื่อตรวจเอกสารขาออกจากอาร์เมเนีย เข้าประเทศจอร์เจีย โดยทุกท่านต้องน ากระเป๋าเดินทางและสัมภาระสิ่งของทุกอย่างลงจากรถ เพื่อผ่านการ X –Ray จากนั้นนําท่านเดินทางต่อไปยัง กรุงทบิลิซี (TBILISI) (ระยะทางประมาณ 80 กม.) กรุงทบิลิซีตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นํ้าคูรา ในภาษาท้องถิ่นบางครั้งถูกอ้างถึงในชื่อว่า ติฟลิส ประชากรของเมืองนี้มีความหลากหลาย เพราะเมืองนี้เป็นที่อยู่ของผู้คนต่างวัฒนธรรม ต่างศาสนา และต่างชาติพันธุ์มาช้านาน
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานําท่านเข้าที่พัก Anil Plaza Hotel ระดับ4* หรือเทียบเท่า

วันที่6 : เมืองมิสเคด้า – วิหารสเวติสเคอเวรี – ป้อมอนานูรี่ – เมืองคาซเกบี้– โบสถเ ์ กอร์เกตี้– ทบิลิซี่

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) เป็นศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองมิสเคต้าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม. ในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงของ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้นนําท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองคาซเบก้ี(KAZBEGI) เป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ตามริม ฝั่งแม่นํ้าเทอร์กี้ที่มีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิอยู่ปานกลางที่ 14.5 องศา ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน อุณหภูมิที่ประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ่งเป็นเดือนที่หนาวเย็นที่สุด นําท่านไปชมความสวยงามของโบสถ์ กอรเกตี้(Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 มีอีกชื่อเรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ชื่อที่เรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของ แม่นํ้าชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้ (กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวมีประกาศปิด อันเป็นผลมาจากเหตุปัจจัยในเรื่องความปลอดภัยหรือจากภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก หิมะตก หรือดินถล่ม จนมิอาจทําให้เดินทางเพื่อเข้าไปยังสถานที่ท่องเที่ยวได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ท่องเที่ยวหรือยกเลิกรายการนั้นๆ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ ทางบริษัทจะรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ จากนั้นนําท่านออกเดินทางกลับ เมืองทบิลิซี
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าที่พัก Riverside Hotel ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

วันที่7 : กรุงทบิลิซี่ – ป้อมนาริคาล่า – โบสถ์Metekhi – วิหารซิโอนี่ – ทบิลิซี่ – บาห์เรน – กรุงเทพ

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณ สร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริยเดวิด(ปีค.ศ.1089-1125) ได้มีการสรา้งเพ่มิเติมข้นึอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อ ป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมีความหมายว่า ป้อมอันเล็ก (Little Fortress) น าท่านไปชมโบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่นํ้ามทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่มีมาแต่ก่อนกษัตริย์วาคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลีได้สร้างป้อมและโบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้ ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 น าท่านไปชม วิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) โบสถ์หลังใหญ่ของนิกายออร์โธด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในเมืองนี้ ชื่อของโบสถ์ได้นํามาจากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์คือ ภูเขาไซออนในเจรูซาเล็มสถานที่แห่งนี้ก็ได้มี่ชื่อเป็น ซิโอนีแห่งทบิลิซี (Tbilisi Sioni) ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ได้ถูกทําลายลงโดยผู้ที่บุกรุกแต่ก็ได้มีการสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งด้วยกัน จนกระทั่งเป็นโบสถ์ที่ได้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
16.10 น
ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ประเทศไทยโดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่บาห์เรน โดยสายการบิน กัลฟ์แอร์(GF) เที่ยวบินที่ GF 034 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
18.10 น.
เดินทางถึงสนามบินเมืองมานาม่า ประเทศบาห์เรน เพื่อเปลี่ยนเครื่อง
22.20 น
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กัลฟ์แอร์(GF) เที่ยวบินที่ GF 152

วันที่8 : กรุงเทพ

09.30 น.
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม
   ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ  ภาษีนํ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)  ที่พักโรงแรมตามรายการ 6 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)  อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธิในการสลับมือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ  ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก.  ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ  ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชํานาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง  ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการไม่รวม
   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ค่าทําหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าทําใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทําเอง)  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทง้ัท่เีมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ  ค่าปรับ สาหรับนํ้าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว้ 23 ก.ก.  ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าอาร์เมเนีย 1,500 บาทต่อท่าน  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 48 USD /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชําระที่สนามบินในวันเดินทาง)  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์24 USD /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
  1.กรุณาทําการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทําการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่นั่ง พร้อมชําระมัดจําท่านละ 20,000 บาท 2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเกบ็ค่าทัวร์ทั้งหมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจริง 3.เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบรษิทัฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการที่ได้ระบุไวใ้นเอกสารฉบับนทั้งหมดนี้แล้ว
เงื่อนไขการยกเลิก
  1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจํา ใหทั้งหมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าธรรมเนียมวีซ่ายกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจํา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 2.ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจ าทัวร์ 50% 3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ต่อท่าน 4.สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
เงื่อนไขการให้บริการ
  1.โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจํานวนผู้เดินทางขั้นตํ่า 20 ท่านรวมในคณะตามที่กําหนดไว้เท่านั้น หากมีจํานวนผู้เดินทาง รวมแล้วน้อยกว่าที่กําหนดไว้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 10-14 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 2,000 บาท, กรณีที่มีผู้เดินทาง 15-19 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท 2.ในกรณีที่ทางประเทศจอร์เจีย หรือ ประเทศ อาร์เมเนีย สั่งให้มีการระงับการให้วีซ่าา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการเพิ่มเติมตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อดําเนินการขอวีซ่าโดยตรงกับทางศูนย์รับยื่นวีซ่า 3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯเท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ 4.บริษัทฯ และตวัแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ข้อจํากัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสําคัญ 5.รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner) 6.อัตราค่าบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน ้ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง 7.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 8.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ไม่สามารถนํามาขอคืนเงินได้ 9.ค่าบริการที่ท่านชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชําระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทําให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ 11.มัคคุเทศก์พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น 12.บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณีการค้ามนุษย์การขนส่งสินค้าหนีภาษีการขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่นๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดีบริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใดๆกับการกระทาดังกล่าวทั้งสิ้น 13.หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงนิทงั้หมด 14.ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ 15.ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง 16.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทําหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง 17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบนิภัยธรรมชาติการนัด หยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติรัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ 18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับสภาพธรรมชาติภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 19.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 20.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตามทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์(ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 21.กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายในประเทศ เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 22.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่าน้ัน(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้
ข้อมูลเอกสารการยื่นวีซ่า
  หมายเหตุ: การยื่นวีซ่าแต่ละครังกับบริษัททัวร์ จะต้องทําการยื่นวีซ่าก่อนล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า 20 วันนับจากวันเดินทาง ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวีซ่าน้อยกว่า 20 วัน นับจากวันเดินทาง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มโดยบริษัทจะเรียเก็บตามจริง กรุณาอย่ายึดติดกับข้อมูลการยื่นขอวีซ่าในอดีต เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่ตลอดเวลา
เอกสารที่ต้องใช้สําหรับการยื่นวีซ่ามีดังน
  1. แสกนสีหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทางต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 3 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชํารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย) ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พํานักอยู่ต่างประเทศ, ทางานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษา ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้อกําหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกําหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย 2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 3.5 x 45 ม.ม.หรือ 1.5 x 2 นิ้ว 2 รูป จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือ เครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแท็คเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 3..ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่า กรณีที่ระเบียบวีซ่ามีการเปลี่ยนแปลง (บริษัทจะส่งให้ท่านทันทีที่ทางบริษัทได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการ)
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จอร์เจีย : FT-TBS GF02V เที่ยว 3 ประเทศ จอร์เจีย อาร์เมเนีย บาร์เรน 8 วัน 6 คืน (181019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์จอร์เจียขายดี
ทัวร์จอร์เจีย : Georgia In Dreams 6 วัน 3 คืน (201019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 34,900
ทัวร์จอร์เจีย : Amazing Azerbaijan-Georgia 8 วัน 5 คืน (251019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 45,900
ทัวร์จอร์เจีย : GEO-TB7D4N-TK THE BEST OF GEORIA 7D4N (200919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 48,888
ทัวร์จอร์เจีย : THE BEST OF GEORIA 7D4N BY TK
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 48,888
ทัวร์จอร์เจีย : Wow Azerbaijan-Georgia 7 วัน 4 คืน (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 49,900
ทัวร์จอร์เจีย : AMAZING GEOGIA 8 วัน 5 คืน (041119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 49,995
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com