ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 126 กุญแจสู่ประตูเศรษฐี (191019)
กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 126 กุญแจสู่ประตูเศรษฐี (191019)
เส้นทาง ทัวร์จีน
ทัวร์จีน กวางเจา
ราคาเริ่มต้น 23,900
รหัสทัวร์ THP4-TG-CN-14-19OCT19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน TG
กวางเจา-ร้านบัวหิมะ
งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126th
ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง
ถนนคนเดินซ่างเซี่ยจิ่ว
อิสระช้อปปิ้งย่านอี้เต๋อลู่ 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – กวางเจา
X X อาหาร
  Day2 ร้านบัวหิมะ – **งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126th** – ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง
อาหาร X อาหาร
  Day3 ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126th ***(ต่อ) – ถนนคนเดินซ่างเซี่ยจิ่ว
อาหาร X อาหาร
  Day4 ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126h***(ต่อ) – อิสระช้อปปิ้งย่านอี้เต๋อลู่ – กวางเจา – กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – กวางเจา
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ร้านบัวหิมะ – **งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126th** – ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126th ***(ต่อ) – ถนนคนเดินซ่างเซี่ยจิ่ว
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126h***(ต่อ) – อิสระช้อปปิ้งย่านอี้เต๋อลู่ – กวางเจา – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
14 - 17 ต.ค. 62
23,900
29,900
23,900
22,900
21,900
15 - 18 ต.ค. 62
23,900
29,900
23,900
22,900
21,900
16 - 19 ต.ค. 62
23,900
29,900
23,900
22,900
21,900
แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม
   ค่าธรรมเนียมทําบัตรเข้างาน ในกรณีที่ท่านไม่เคยทําบัตรเข้างานมาก่อน  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน (เฉพาะท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)กรณีท่านที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วกรุณา แจ้งใหเ้จา้หนา้ที่ทางบริษทั ฯ รับทราบ ก่อนทําการสํารองที่นั่ง *** สําหรับท่านที่มีบัตร APEC ท่านจะได้สิทธิพิเศษโดยไม่ต้องทําวีซ่า ดังนั้นทางบริษัทฯจึงขอความร่วมมือ ท่านแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ รับทราบก่อนทํา การสํารองที่นั่ง  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะชั้นทัศนาจรตามรายการ (กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือต้องซื้อตั๋ว เดี่ยวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสายการบิน)  ค่าภาษีสนามบินไทย -ฮ่องกง  ค่านํ้าหนักสัมภาระในการเดินทาง20 กิโลกรัม / 1 ท่าน  ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า  ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ  ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ  ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล500,000 บาท) ทั้งนี่้ย่อมอยู่ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบับริษัทประกันชีวิต
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
   ค่าธรรมเนียมทําบัตรเข้างาน ในกรณีที่ท่านเคยมีบัตรแล้วสูญหาย ต้องจ่ายเพิ่ม 200 หยวน  ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL จํากัดนํ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม ไม่จํากัดจํานวนชิ้นและถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม)  ค่าภาษีนํ้ามัน ,ค่าภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มก่อนการเดินทาง  ค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ฯลฯ  ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าแจ้งเข้า-ออก, ค่าวีซ่าสําหรับคนต่างด้าว หรือเอกสารอื่นๆ ที่พึงใช้  ค่าปรับ ค่าเสียหายต่างๆ อนั เกิดจากการกระทา และการละเมิดกฎหมายในทอ้งถิ่นน้นั ๆ โดยตัวของท่านเอง อาทิเช่น การทิ้งขยะ สูบบุหรี่ ในสถานที่ตอ้งหา้มที่มีการแจง้เตือนโดยป้ายหรือสญั ลกัษณ์ใดๆ อย่างชัดเจน  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (บวกราคาเพิ่มในกรณีที่ท่านตอ้งการใบกํากับภาษีVAT หรือออกใบเสร็จในชื่อบริษัท ห้างร้าน องค์กร ฯลฯ)  ค่าธรรมเนียมมคัคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ 120 หยวน/ท่าน/ทริป เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเฉพาะทารก  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิป)
เงื่อนไขการยกเลิก
  ***ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น***
เงื่อนไขการให้บริการ
   ***สํารองที่นั่งพร้อมชําระค่ามัดจําท่านละ 10,000 บาท*** หากท่านยังไม่ชําระค่ามัดจํา บริษัทฯ จะถือว่าการจองของท่านไม่สมบูรณ์และบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผู้ที่วางมัดจําก่อน ส่วนที่เหลือชําระก่อนวันเดินทาง 25วัน  กรุ๊ปจอยหน้าร้านจํานวนผู้เดินทางขั้นตํ่า ผู้ใหญ่15 ท่านขึ้นไป บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการ เดินทางในกรณีที่ผู้เดินทาง (บุคคลที่มีอายุตั้งแต่12 ปีขึ้นไป)ไม่ครบ 15 ท่าน  เที่ยวบิน,ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า6เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อการ ท่องเที่ยวเท่านั้น ( บริษัทฯ จะ ไม่รับผิดชอบใดๆ หากหนังสือเดินทางของท่านมีอายุเหลือใช้งานไม่ถึง 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และส่งผลให้ท่านไม่สามารถเดินทางได้)  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวเมืองจีนทุกเมือง มีข้อกําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองแก่นักท่องเที่ยวคือ บัวหิมะ ดังนั้น บริษัท ฯ จึงมีความจําเป็นต้องระบุไว้ในรายการทัวร์และขอความร่วมมือในการนําพาทุกท่านแวะชม และเลือกซื้อสินคา้พ้นืเมืองดังกล่าวตามความพึงพอใจของท่าน โดยไม่มีการบังคับซื้อแต่อย่างใด ***ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ลงร้านค้ารัฐบาล ทางบริษัทฯ มีความจําเป็นที่จะต้องเรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม ตาม เงื่อนไขของทางร้านค้าฯ ท่านละ 500 หยวน/ร้าน  เมนูอาหารที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ทางบริษัทฯ จัดบริการให้แก่ท่านโดยยึดตามมาตรฐานทัวร์ทั่วไป หากท่านมี ความจําเป็นต้องรับประทานอาหารเมนูพิเศษ อาทิเช่น อาหารเจ, มังสวิรัติ, มุสลิม, ฮาลาล หรือแพ้อาหารชนิดใด ขอความกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบก่อนการเดินทางทุกคร้ัง  กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองท้ังประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้า ประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้งัสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรม แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ฯ  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือเนื่องจากบริษัทฯ ได้ทําการชําระค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิด จากความประมาทของท่านเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเดินทางเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน  ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ ในกรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะจะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันเดินทาง, คืนเงิน และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้  เมื่อท่านตกลงชําระเงิน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้โดยทั้งสิ้นแล้ว
เอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทาง
   รูปถ่ายหน้าตรง **พื้นหลังสีขาว**ขนาด 2 นิ้ว ท่านละ 2 รูป (ย้อนหลังไม่เกิน 180 วัน)  นามบัตรผู้เดินทาง **ภาษาอังกฤษ (ต้องมีชื่อบริษัท, ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์และ E-mail)** ท่านละ 2 ใบ  ท่านใดที่เคยเข้างานกวางเจาแฟร์และมีอายุบัตรงานไม่เกิน 3 ปีนับจากครั้งล่าสุดสามารถใช้บัตรเข้างานอันเก่าได้ กรณีหากท่านเคยมีบัตรเข้างานแล้ว แต่ไม่สามารถนํามาแสดงได้ไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการทํา บัตรใหม่ท่านละ 200 หยวน
หมายเหตุ
   รายละเอียดด้านการเดินทางและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิ์ดังกล่าวทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงผลประโยชน์ตลอดจน ความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทางเป็นสําคัญ **ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจํา เพื่อประโยชน์ของท่านเอง**
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
  เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน สัญชาติไทย(หมายเหตุ: หนังสือเดินทางต้องไม่มีการชำรุดใดๆท้ังสิ้นถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้) 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย2 หน้าเต็ม 3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 33 x 44 มม.2 ใบ มีพื้นหลังสีขาวเท่านั้นตามกฎใหม่สถานทูตจีนอัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้นและตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร์หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์**รูปถ่ายไม่เกิน 6เดือน และห้ามถ่ายรูปเอง** ** ชุดสุภาพค่ะ **ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่ากรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง หมายเหตุ: รูปถ่ายห้ามใส่ เสื้อแขนกุด เสื้อที่โชว์ต้ังแต่ไหล่ลงมา ( เสื้อซีทรู, เสื้อลูกไม้ฯลฯ) ชุดหน่วยงานราชการ (เช่น ชุดข้าราชการ, นักบิน, ทนาย ฯลฯ ) และ ชุดครุย ** กรณีเรื่องรูปถ่ายรบกวนใช้ตัวที่แจ้งอัพเดทจากทา สถานทูต ** 4. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18 ปี - เด็กอายุตํ่ากว่า18 ปีเดินทางพร้อมพ่อและแม่ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด), สําเนาสมรส - เด็กอายุตํ่ากว่า18 ปีเดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ,สําเนาสมรส, สําเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่,สําเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่ - เด็กอายุตํ่ากว่า18 ปีเดินทางพร้อมญาติขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด), สําเนาบัตรประชาชน ของพ่อและแม่, สําเนาทะเบียนบ้านของพ่อและแม่, หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นต์ของ พ่อและแม่ ออกโดยที่ว่าการอําเภอหรือสํานักงานเขตเท่านั้น - สาเนาบัตรประชาชน - สําเนาทะเบียนบ้าน - ใบเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล(ถ้ามี) - ในกรณีเดก็อายุตํ่ากว่า5 ปีขอสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 5. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทํางาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินหมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) รบกวนกรอกเป็นภาษาอังกฤษนะคะ หมายเหตุ: ในกรณีที่ทํางาน หรือ ศึกษาอยู่ที่เดียวกัน รบกวนขอหนังสือรับรองการทํางาน หรือ รับรองสถานศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง พร้อมลายเซ็นต์และ ประทับตรา ค่ะถ้าในเอกสารระบุว่าไปดูงาน หรือไป ธุรกิจ ต้องมีหนังสือเชิญจากทางเมืองจีน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง พร้อมลายเซ็นต์ และ ประทับตรา ด้วยนะคะ 6. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์อย่างน้อย 10วันทําการ 7. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสารเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า หมายเหตุ **วีซ่าผ่าน หรือไม่ผ่าน ขึ้นอยู่กับดุจพินิจของสถานฑูตเป็นผู้พิจารณาทั้งหมด **การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลังทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) ** แผนกกงสุลสถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2450888
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 126 กุญแจสู่ประตูเศรษฐี (191019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : TSN01 BEIJING สะท้านภพ 5D3N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,989

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์จีน : DYG02 ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้า 4D2N (201019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,889
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com