ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/11504  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
เกี่ยวกับเรา

บริษัทไฮไลท์เวิลด์ทัวร์จำกัด 

บริษัทไฮไลท์เวิลด์ทัวร์จำกัด

     เราคือบริษัททัวร์ชั้นนำ    

โดดเด่น และมีประสิทธิภาพด้านการนำเที่ยวต่างประเทศที่ดีที่สุด เพราะความสะดวก สบาย ในการเดินทางท่องเที่ยวของท่าน เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุด เราจึงมุ่งมั่นและตั้งใจ ยินดีให้คำปรึกษา และดูแลลูกค้าทุกท่าน ด้วยบริการระดับคุณภาพ ในทุกๆ ขั้นตอนการจองทัวร์ ไปจนถึงตลอดการเดินทาง เพื่อให้ท่านได้พบกับประสบการณ์ท่องเที่ยวต่างประเทศที่พิเศษที่สุด และด้วยเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งทีมงานมากคุณภาพของเรา ท่านสามารถไว้วางใจได้เลยว่า การเดินทางของท่านในครั้งนี้ จะมีแต่ความประทับใจอย่างแน่นอน  บริการของเรา

       บริการของเรา      

✈บริการรับจัดกรุ๊ปทัวร์
แบบส่วนตัว แบบหมู่คณะ

✓เส้นทางในประเทศ
✓เส้นทางต่างประเทศ

✈บริการจัดหาและวางแผนการท่องเที่ยว

✓แบบหมู่คณะ 
✓แบบกลุ่มส่วนตัว 

✈บริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน

✓สายการบิน Low Cost
✓สายการบิน 5 ดาว

✈บริการให้เช่า pocket wifi
✈บริการด้านประกันสุขภาพในการเดินทาง
✈จำหน่ายแพ็กเกจทัวร์เดินทางต่างประเทศ

บริการนำเที่ยว
ทุกเส้นทางยอดนิยมทั่วโลก

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์จีน ทัวร์เวียดนาม ทัวร์พม่า ทัวร์ยุโรป
บริการนำเที่ยว ทุกเส้นทางยอดนิยมทั่วโลก-----------------------------

 " ใครๆ ก็เที่ยวกับไฮไลท์ เวิลด์ทัวร์ "

เราคือทีมงาน ที่พร้อมดูแลและบริการ อำนวยความสะดวกทุกขั้นตอนในการเดินทางท่องเที่ยวของท่าน ให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด  

ตำแหน่งงาน การมอบหมายหน้าที่
และความรับผิดชอบ
(Job description)


ฝ่ายบริหารทำหน้าที่
วางแผนกำหนดนโยบายบริหารภายในองค์กรและใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้าน ต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และตรวจสอบดูแลด้านการจัดสรรงบประมาณในแต่ ละหน่วยงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้โดยฝึกเทคนิคให้เกิดความชำนาญ สร้างขวัญและ กำลังใจในการทำงานให้พนักงานวางยุทธศาสตร์การขาย บริหารจัดการกำกับดูแลฝ่ายต่างๆ ให้ปฏิบัติการตามกฎระเบียบขององค์กร จัดกำหนดการของงาน ให้มีประสิทธิภาพดูแล ตรวจสอบ แผนกบัญชีและการเงิน ทำการจัดซือ้ จัดจ้างและ ดูแลฝ่ายบุคคลของบริษัทฯ ทำหน้าที่วางแผน และบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกฝ่าย สรรหาพนักงาน จัดให้มีการอบรม พัฒนาบุคลากรดูแล บุคลากรต่างๆ ดูแลสวัสดิการ การเลิกจ้าง การรับพนักงานใหม่ตลอด จนการพัฒนาความรู้ความ สามารถของพนักงานเพื่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุ เป้าหมายและนโยบายของบริษัท

ฝ่ายบัญชี
มีหน้าที่จัดการด้านบัญชี รายรับ รายจ่าย และรายงานสถานการณ์การเงินบริษัท เรื่อง ภาษีต่างๆ ตลอดจนการติดตามทวงหนี้ หรือการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าบริษัท และงบดุลประจำปี บริษัท รวมถึงคิดถึงผลกำไรการประกอบการของบริษัท

ฝ่ายการเงิน
รับผิดชอบการเงินของบริษัท ทั้ง รายรับและรายจ่าย ตรวจสอบจำนวนเงินให้ถูกต้อง

ฝ่ายขายและปฎิบัติการ
มีหน้าที่รับจองและนำเสนอข้อมูลและโปรแกรมท่องเที่ยวให้กับลูกค้าและสำรองบริการกับ ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตสินค้านำเที่ยวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดนำเที่ยว (Land operation ) การเขียนรายการนำเที่ยว ประสานงานการเดินทาง การยืนยันการเดินทาง การคิดต้นทุนบวกกำไร เพื่อกำหนดการขาย รับผิดชอบการทำงานของมัคคุเทศน์หรือหัวหน้า ทัวร์รวมถึงดูแลงานเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดนำเที่ยว โดยแยกออกเป็น 3 แผนก ดังนี้

แผนกทัวร์หมู่คณะ (Incentive Group)ดูแลการนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ เช่นองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการเดิน ทางท่องเที่ยว สัมมนา ดูงาน สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย

แผนกทัวร์หน้าร้าน (Collective Tour)ดูแลลูกค้ากลุ่มย่อย ที่สามารถเดินทางรวมกับผู้เดินทางอื่นๆ ที่สำรองการเดินทางเข้ามา ในช่วงเวลาและรายการทัวร์เดียวกัน รวมตัวกันเป็นหมู่คณะ โดยจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว มาตรฐานและเป็นที่นิยมของบริษัทเป็นประจำทุกเดือน

แผนกทัวร์ตัวแทนจำหน่าย/จอยทัวร์ (Tour Distributor)
ดูแลลูกค้าที่ต้องการเดินทางไปในเส้นทางต่างๆนอกเหนือจากโปรแกรมของบริษัท โดยจัดหาโปรแกรมในกลุ่มพันธมิตรบริษัทท่องเที่ยวชั้น นำให้เหมาะสมตรงตามความ ต้องการของลูกค้าฝ่ายตั๋วเครื่องบิน ทำหน้าที่ให้บริการจองตั๋ว เครื่องบินและจำหน่ายตั๋ว เครื่องบิน สำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการเดินทางไปในประเทศและต่างประเทศ

ฝ่ายเอกสารธุรการ
ทำงานด้านธุรการต่างๆ ติดต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆ กับผู้ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าบริการด้าน ท่องเที่ยวทางจดหมาย จดหมายอิเลคโทรนิค โทรสาร รวบรวมเอกสาร ข้อมูลแบบฟอร์ม ต่างๆที่เกี่ยวกับประเทศต่างๆ เช่นกฎระเบียบของการทำหนังสือเดินทาง ตรวจสอบ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอทำวีซ่าของลูกค้า ติดต่อสถานทูตต่างๆ เพื่อขอทำวีซ่า กรอกแบบฟอร์มในการเดินทางให้กับลูกค้า ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารการนำเที่ยวและ ดูแลในส่วนของลูกค้าสัมพันธ์ รับส่งเอกสารในและนอกบริษัท

ฝ่ายหัวหน้าทัวร์
เป็นผู้นำลูกค้าไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม บริหารจัดการนำเที่ยว และดูแล บริการลูกค้าระหว่างการท่องเที่ยวในด้านต่างๆตลอดการเดินทางให้ครบถ้วนและบรรลุตาม เป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโปรแกรมการเดินทาง

บริษัทไฮไลท์เวิลด์ทัวร์ จำกัด

โครงการพรีเมี่ยมเพลส 6
เลขที่ 300/76 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

เที่ยวแบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ
Our Vision: Best friendships quality 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07075

HILIGHTWORLDTOUR CO.,LTD.
300/76 PREMIUM PLACE 6 NAWAMIN RD. NAWAMIN BUENGKUM BANGKOK
THAILAND 10240.

Tel 023791933  Fax 0-2379-1955
Hotlines: 081 148 3928
E-mail address : [email protected]
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com